I en pilotstudie av gymnasieelevers drogvanor i storstadsregionen Göteborg visade det sig att fyra av tio som tillfälligt använt narkotika upplevde olika psykiska besvär. Ingen av dessa sökte dock hjälp hos professionella eller föräldrar. Forskarna vill nu fördjupa studien och intervjua ett stort antal ungdomar i Västra Götaland kring deras droganvändning.

Studien som har gjorts av forskare från psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet bygger på enkätsvar
från 104 18-åriga gymnasister som studerar på olika teoretiska utbildningsprogram i Göteborgsregionen.

Amfetamin och ecstasy gav ångest

Syftet var att undersöka förekomst av narkotikaanvändning, i vilken utsträckning ungdomarna hade upplevt psykiska obehag av droger och hur de hanterade eventuella besvär.

Det framkom att 25 procent av gymnasisterna hade använt narkotika, jämt fördelat på könen. Av dessa upplevde närmare 40 procent psykiska obehag kopplat till drogerna. Cannabis var det preparat de flesta testat, följt av amfetamin/kokain och ecstasy.

Men när det gällde psykiska obehag var det framförallt amfetamin och ecstasy som orsakat symptomen som tog sig uttryck i oro, ångest, depression och overklighetskänslor.

Testade av nyfikenhet

Samtliga av de som upplevt psykiska obehag i studien hade använt narkotika vid färre än tio tillfällen.

De ungdomar som testat narkotika i studien angav ”nyfikenhet” som huvudskäl och 80 procent uppgav att de hade fått tag på drogen via sina vänner.

Även om materialet i pilotstudien är litet stämmer siffrorna väl överens med nationell statistik vad gäller andel som testat narkotika och val av droger.

Om materialet är representativt även när det gäller upplevelsen av psykiska obehag är det alltså en stor minoritet, nästan hälften som testat narkotika som får dessa problem.

Några få pratade med kompisar

Anmärkningsvärt är att ungdomarna inte söker hjälp för besvären. De vänder sig varken till professionella eller föräldrar för stöd, några få hade pratat med sina kamrater.

Nu planerar forskarna en mer fördjupad studie som även den kommer att baseras på enkätundersökningar men med ett mer specialiserat frågebatteri.

I den nya studien tänker forskarna intervjua ett stort antal ungdomar från olika delar i Västra Götaland så att skillnader mellan stad och land kan belysas.

– En av frågorna vi hoppas få svar på i den kommande studien är varför ungdomarna inte söker hjälp trots att de mår dåligt, säger Mattias Gunnarsson, som också menar att det är viktigt att nå ut med att även en kortare tids användning av droger kan ge en hel del obehag.

Vill nå ut bättre

Andra frågeställningar är hur ungdomar hanterar negativa upplevelser av droger och varför man fortsätter att missbruka trots att man mår dåligt av det.

– Om vi får mer kunskaper om unga människor drogvanor kan det förhoppningsvis i nästa steg leda till att metoder utvecklas för att bättre nå ungdomar med information och hjälpinsatser, menar Mattias Gunnarsson.