Semillan, Göteborgs Stads öppenvårdsmottagning för gravida missbrukare, fyller 30 år. När mottagningen startade var den bland de första i landet att ge stöd åt missbrukande gravida. Personalen på dagens Semilla tycker att samhället blivit allt bättre på att upptäcka missbruk bland gravida, men oroas av ett ökat drickande bland kvinnorna de möter.

– Vi ser fler kvinnor idag som dricker stora mängder alkohol. Det är alarmerande, säger Rose-Marie Larsen Edquist, socialsekreterare på Semillan.

Mer än tre decennier har gått sedan ett par Göteborgsforskare, som de första i Sverige, uppmärksammade sambandet mellan alkohol under graviditeten och fosterskador.

Mödravården frågar om droger

Undersökningen väckte stor uppståndelse och bidrog till att verksamheter för gravida missbrukare startade på olika håll i landet. Bland de första var Semillan som alltså än idag arbetar för att förebygga fosterskador och stödja kvinnor ut ur missbruk.

De flesta av kvinnorna kommer till Semillan via mödravården. Gunilla Hjalmers, Rose-Marie Larsen Edquist och Ingmarie Månsson, socialsekreterare på Semillan, tycker att mödravården blivit bättre på att upptäcka kvinnor i riskzon. Mycket tack vare de insatser som gjorts på senare år, till exempel i Folkhälsoinstitutets riskbruksprojekt.

– Idag ställer man frågor om droger redan vid inskrivningen på mödravårdscentralen, det ger oss ett helt annat utgångsläge än om man upptäcker missbruk först i vecka 20, säger Gunilla Hjalmers.

Samtidigt oroas man över den ökade alkoholkonsumtionen i vårt land och att man möter allt fler kvinnor med avancerade alkoholvanor.

”Alkohol ger allvarliga långtidsskador”

– Vi ser fler kvinnor idag som dricker stora mängder alkohol. Det är alarmerande eftersom vi vet att alkohol ger väldigt allvarliga långtidsskador på barnet, säger Rose-Marie Larsen Edquist.

För att hjälpa kvinnorna till en drogfri graviditet arbetar Semillans personal med psykosocialt behandlingsarbete, framförallt genom hembesök. Det kan handla om allt från att hitta strategier för att undvika återfall till praktiska stödinsatser som att boka ett studiebesök på förlossningsavdelningen.

– De kvinnor vi möter har i regel en stark missbruksidentitet. Många har också föräldrar som missbrukat vilket gör att de saknar positiva föräldraförebilder. En stor del av vår behandling handlar därför om att stärka kvinnan och hjälpa henne att ersätta missbruksidentiteten med en föräldraidentitet, säger Rose-Marie Larsen Edquist.

– Det är viktigt att hela tiden förmedla hopp, att de negativa mönstren går att bryta, säger Ingmarie Månsson.

Har gjort en film om alkohol och graviditet

Behandlingen pågår under hela graviditeten och varar fram tills att barnet fyller två år. När barnet är fött ligger fokus på föräldraskapet och på att upprätthålla drogfriheten. Man arbetar också med relationerna till barnets far och andra anhöriga och samverkar med alla aktörer runt familjen, till exempel förlossningsavdelningar, barnavårdscentral och socialtjänsten.

– Vi står för kontinuiteten. Även om man byter folk på socialkontoren så finns vi där, vilket är tryggt för våra klienter, säger Rose-Marie Larsen Edquist.

Ett annat mål för Semillans verksamhet är att sprida information om alkohol, droger och graviditet. Därför har man under årens lopp deltagit i flera projekt och utbildningar för att nå ut till gravida kvinnor och personal på t ex mödravårdscentraler. Man har också tagit fram en film om alkohol och graviditet som heter ”Livets viktigaste nio månader”.

– Det går inte att slå sig till ro och tro att alla vet och att de därför slutar dricka eller använda droger så fort de blir gravida. Särskilt inte idag när alkohol finns tillgängligt i så många sociala sammanhang. Det här är en fråga som ständigt måste hållas levande, säger Gunilla Hjalmers.

Fotnot:
Vill du veta mer om Semillan? Kontakta Rose-Marie Larsen Edquist, Gunilla Hjalmers eller Ingmarie Månsson på 031- 367 92 80

4636