Försämrat läge inför 2012. Stadens ekonomiska läge är stabilt för 2011 men oron i världen har gjort att Sveriges kommuner och landsting, SKL har skrivit ner sina skatteintäktsprognoser ytterligare. Stämningsläget hos näringslivet och de svenska hushållen har också fortsatt sjunka. Det konstaterar stadsledningskontoret i årets tredje uppföljningsrapport.

– Oron för konjunkturutvecklingen och den europeiska skuldkrisen har gjort att läget och utsikterna, istället för att stabiliseras, har blivit än mer bekymmersamt, säger Eva Hessman, budgetchef vid stadsledningskontoret.

Men de försämrade utsikterna påverkar inte Göteborgs Stads ekonomiska resultat för 2011 i någon större utsträckning, farhågorna handlar mer om 2012 och framåt.

Ser dystert ut för flera budgetmål
– Det finns inga skäl att vidta några åtgärder än så länge, utifrån de nya prognoserna, men vi måste följa utvecklingen noggrant och ha beredskap om läget skulle försämras snabbt, säger Eva Hessman.

SKL har till exempel flaggat för att prognoserna för skatteintäkterna kan behöva skrivas ner ytterligare. Resultatet 2011 för Göteborgs Stad ser ut att bli ett överskott på 300 miljoner (enligt balanskravets definition), efter att man räknat in stadens medfinansiering av bland annat hamnbanan och Västsvenska paketet.

I uppföljningsrapporten per den 31 oktober har stadsledningskontoret följt upp sex av de prioriterade budgetmålen. Man bedömer att målet om att alla barn ska få plats i förskola eller i familjedaghem kan uppfyllas delvis. Det samma gäller målet om att mobbningen ska minska och att jämställdheten inom stadens förvaltningar och bolag ska öka.

Men för de resterande tre budgetmålen ser det dystert ut. Målet om att andelen elever med godkända betyg ska öka kommer inte att uppfyllas, varken i grundskolan, gymnasiet eller i vuxenutbildningen. I de kommunala grundskolorna har andelen elever med godkänt i alla ämnen istället minskat.

606 elever i kö till kulturskolan
Målet om att fler unga ska engagera sig i föreningslivet uppfylls inte heller. Men en del av förklaringen kan vara att andelen 9-12-åringar, åldern då barn är som mest föreningsaktiva, nu är färre än för ett par år sedan.

Det finns också ett prioriterat mål om att alla barn mellan sex och 19 år ska få plats i den kommunala kulturskolan. Men i mitten av oktober hade alla stadsdelar kö. Sammanlagt 606 elever hade inte fått någon plats, 356 flickor och 250 pojkar stod i kö till en kulturskoleplats.

Stadsledningskontoret konstaterar också att trenden med minskad sjukfrånvaro nu tycks vara bruten. Efter att under flera år ha minskat stadigt ligger sjukfrånvaron hittills i år på 6,3 procent, jämför med 6,1 procent under motsvarande period förra året. De yrkesgrupper som har störst sjukfrånvaro är vårdbiträden, undersköterskor, barnskötare samt köks- och städpersonal.

”Medarbetarenkätens resultat visar på att arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras”, konstaterar stadsledningskontoret.

Var tredje som går i pension är över 65
5300 nya medarbetare rekryterades fram till och med tredje kvartalet i år, det är 1200 fler än motsvarande period 2010. Antalet anställda är nu 620 fler än i oktober 2010. Pensionsavgångarna ökar men det är också många som fortsätter arbeta fram till 67 års ålder.

I september var var tredje pensionär äldre än 65 år, men variationen är stor mellan olika yrkesgrupper. Varannan ingenjör arbetar efter 65 men bara var sjunde förskollärare.