Alltid i minoritet. Göteborg behöver fler enkönade boenden för våldsutsatta kvinnor. Idag tvingas många kvinnor bo nära 10-15 okända män, utan personal på natten. "Det är bekymmersamt hur vi tar hand om kvinnor i blandade boenden", säger Sofia Kuldius på social resursförvaltning.

– Kvinnorna är alltid i minoritet, i snitt runt 25 procent. Och de flesta boenden har inte personal nattetid, utan bara väktare som kanske måste göra ronder på andra ställen, fortsätter Sofia Kuldius.

Att social resursförvaltnings hela boendeverksamhet, med 1100 lägenheter, ska bli könssegregerad är det knappast tal om. Här råder delade meningar bland personalen, men vad gäller akutplatser för missbrukande kvinnor finns en enighet om att fler enkönade platser behövs.

– Men problemet med den låga andelen kvinnor är generellt. Vi behöver fundera över hur vi ska erbjuda alla kvinnor som bor hos oss en tryggare och säkrare miljö, till exempel med hjälp av personal dygnet runt eller särskilda korridorer för kvinnor, säger Sofia Kuldius.

Brist på kunskap om våldsproblematik
Hon presenterade på tisdagen en slutrapport till social resursnämnd om projektet ”Ta hand om våldet”, där målet är att förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor.

I rapporten konstateras att en öronmärkt plats för våldsutsatta, missbrukande kvinnor på boendet Alma inte används så mycket, trots att behovet finns.

– Det visar att det fortfarande saknas kunskap om våldsproblematiken kring missbrukande kvinnor, konstaterar Sofia Kuldius.

Kunskapsbristen finns både hos de professionella som möter kvinnorna och hos kvinnorna själva, som inte ser sig som misshandlade eller som brottsoffer.

300 anställda har fått utbildning
– Kvinnorna tar till sig den bild som finns i samhället av att en missbrukare ”har sig själv att skylla” om man råkar illa ut. Många kvinnor säger ”jag är ju jävligt jobbig för jag super och skriker”. De ser sig själva som provocerande, en uppfattning som även personalen kan dela. Och det är viktigt att se upp med, säger Sofia Kuldius.

En stor del i projektet har varit att utbilda drygt 300 anställda i boendeverksamheten om våld i nära relationer, särskilt vad gäller missbrukande kvinnor. Personalen, främst behandlingsassistenter men också städ- och administrativ personal, har fått två halvdagar med teori, värderingsövningar och gruppdiskussioner.

– Det viktigaste var inte kunskapsinhämtning utan att diskutera och lyfta frågan. Och vi kommer att fortsätta med utbildningen i år, för nyanställda och för dem som missade den förra gången, säger Sofia Kuldius.

Projektet har fått utvecklingspengar från länsstyrelsen för ytterligare ett år, fram till januari 2013. Under den tiden ska Sofia Kuldius arbeta med att ta fram en handlingsplan för arbetet med våldsutsatta kvinnor i de sociala boendena, till exempel riktlinjer för när en polisanmälan ska göras.

Kartläggning i år
På utbildningsdagarna har det kommit fram många förslag till förbättringar som nu kommer att utvärderas under kommande år.

– Till exempel har det kommit fram väldigt mycket synpunkter på DOK, ett statistik- och kartläggningsverktyg vi använder, det ska vi titta på. Det handlar bland annat om hur man kan ställa frågor om våld på ett bättre sätt, säger Sofia Kuldius.

Projektet kommer också att göra en kartläggning under en kortare tid i år för att få ny statistik över våldet mot utsatta kvinnor.