Invånarna i Hjällbo, Bergsjön, Gårdsten och Norra Biskopsgården vill engagera sig. Det visar SOM-institutets enkät ”Storstadsundersökningen 2003”. Drygt tre tusen svarade på enkäten som för första gången genomförts i Storstadssatsningens områden i Göteborg. Viljan att engagera sig politiskt och delta i föreningslivet var oväntat stor enligt forskarna. Oväntat många upplever också otrygghet i möten med hundar i sina stadsdelar.

– Det mest intressanta och glädjande i rapporten är viljan till engagemang, både den faktiska engagemangsnivån och den potentiella. Benägenheten att ta ett politiskt uppdrag i stadsdelnämnden eller centralt i Göteborg och det faktiska engagemanget i föreningslivet i de fyra storstadsområdena ligger högre än vad vi hade väntat oss, säger Ylva Norén Bretzer, forskare vid Centrum för forskning om offentlig sektor, CEFOS.

Stor potential

57F2_2.jpg”Den stora sammantagna bilden är att storstadsområdenas huvudsakliga problem handlar om tillgång till arbete och utbildning” skriver Ylva Norén Bretzer också i rapporten Storstadsundersökningen 2003.

– Det finns en stor potential till att människor vill engagera sig, både i förhållande till partisympatier men också i opolitiska sammanhang. Just när det gäller möjligheten att påverka var det Hjällbo som stack ut. Att man upplevde att man hade förhållandevis stora möjligheter att påverka. Och då är det inte en enstaka händelse eller aktivitet utan här tror jag faktiskt att det är de sammantagna insatserna inom storstadssatsningen som bidragit på olika vis, säger Pia Borg som är projektledare för storstadssatsningen på stadskansliet.

Det är första gången en sån här enkätundersökning görs i Storstadssatsningens områden. En liknande men inte lika omfattande undersökning genomfördes i Angered 1996 och forskarna har kunnat jämföra en del av enkätsvaren.

Svaren har också jämförts med den stora enkäten Väst-SOM som genomförs i Göteborg med kranskommuner.

36F4.jpg– I samtliga stadsdelar har man bland annat satsat på mötesplatser för att bredda kontaktytorna till de boende. Här visar undersökningen att ett påfallande stort antal av de svarande känner till och har anlitat till exempel Hälsodisken i Gårdsten, Idépunkten i norra Biskopsgården eller Agenda-21 kontoret i Bergsjön, säger Pia Borg

Hundar skapar oro

– Det skulle behövas mer forskning om huruvida engagemanget också är en väg till integration och arbetsmarknad. Även om man är engagerad i föreningslivet så är det kanske stopp där. Det kan vi inte svara på idag men det skulle vara väldigt intressant att följa upp, säger Ylva Norén Bretzer.

De boende i Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo och Norra Biskopsgården är lika nöjda som övriga göteborgare med att bo i Göteborg. Däremot är de inte alls lika nöjda med att bo i den stadsdel eller bostadsområde de bor i.

79EC.jpg– Det bekräftar till en del de bilder vi haft när det gäller till exempel invånarnas tillfredställelse med att bo i Göteborg i förhållande till det egna bostadsområdet. Det var också väntat att invånarnas tillgång till arbete och utbildning slår igenom i enkätsvaren, säger Pia Borg.

På frågan om var man upplevt rädsla eller otrygghet i sitt bostadsområde svarade många ganska väntat spårvagns- och busshållplatser men också vid möten med hundar i bostadsområdena är oron mycket stor vilket förvånade Ylva Norén Bretzer.

En av sju forskarrapporter

Medborgarundersökningen är en del i utvärderingen av den så kallade storstadssatsningen och skickades ut till sex tusen invånare i Hjällbo, Bergsjön, Gårdsten och Norra Biskopsgården. Av dessa svarade drygt hälften vilken forskarna betraktar som godkänt.

4B4E.jpgMedborgarenkäten är den första av sju utvärderingsrapporter om storstadssatsningen, övriga rapporter ska vara klara till sommaren. I enkäten ställs frågor om bland annat medieanvändning, kontakt med myndigheter, bilden av den egna stadsdelen, sysselsättning, trygghet och hälsa.

Invånarna bjuds in till diskussion

– Det är viktigt att vi i utvärderingen av storstadssatsningen inte enbart utvärderar de olika åtgärderna och resultaten av dessa utan också har ett fokus på vad invånarna tycker och tänker när det gäller de olika insatsområdena och hur man själv upplever den egna situationen. Det är ju en central utgångspunkt inte bara för storstadssatsningen utan för den här typen av utvecklingsarbete generellt, säger Pia Borg.

Under våren kommer också de boende i Hjällbo, Bergsjön, Gårdsten och Norra Biskopsgården att bjudas in för att diskutera enkätresultaten med bland annat forskarna som gjort undersökningen.

12D2_2.jpg