Fler närmade sig arbetsmarknaden. Projektet Arbetsliv och hälsa i Nordost blev lyckat och arbetssättet är nu är nu en del av den ordinarie verksamheten. Målet var att minst 50 procent skulle ha närmat sig arbetsmarknaden - 60 procent nådde dit.

Arbetsliv och hälsa är ett metodutvecklingsprojekt som fick stöd av Europeiska socialfonden, ESF. Målsättningen var att ge personer i långtidsarbetslöshet förutsättningar för att kunna närma sig arbete eller utbildning och på sätt öka chanserna till självförsörjning. Projektet har använt sig av den danska forskningsstudien BIP i arbetet. Den visar vad som är avgörande för att en person, som står långt ifrån arbetsmarknaden, ska komma ut i arbete.

Arbetat intensivt

Tilltro till arbete har visat ha en stor påverkan och Arbetsliv och hälsa har tagit fasta på att alla i teamet runt deltagaren ska ha det.

– Vi har arbetat intensivt för att få ihop teamet både internt men också externt. Det har varit många parallella processer som vi fick ihop till en, sammanhållen process. Vi lyckades med det på grund av den gemensamma värdegrunden vi delar – att alla människor har resurser och förmågor och att det är genom att sätta individen i fokus som vi kan få stärkt dessa, berättar Sanela Eminovic, metodutvecklare i projektet.

Nyttan överstiger kostnaden

Resultatet av projektet presenteras i tre rapporter som har tagits fram av utvärderaren Sweco. Kostnads- och nyttoanalysen visar att den nytta som projektet gett samhället och individerna överstiger vad projektet kostat. Sweco bedömer att projektet ger en vinst på över 5 miljoner kronor per år i ökade skatteintäkter och minskat ekonomiskt bistånd.

Föreläsning om BIP

Den 9 februari bjöd projektet in för att presentera resultatet kort och hur projektet riggats för att kunna arbeta med parallella och samordnade insatser, med jobbfokus och med ett kontinuerligt individuellt stöd. Den danska forskningsstudien är gjord av Vaeksthuset kompetenscenter. Karen Ask, som är chefskonsulent där, föreläste om BIP med fokus på ny forskning.