Och ekonomin är i balans. Varje år producerar stadsledningskontoret en delårsrapport för kommunstyrelsen. Den visar att Göteborgs Stad har en bra ekonomisk hushållning. Den berättar också att sjukfrånvaron bland stadens anställda har sjunkit jämfört med förra året, men att covid-19 fortfarande påverkar stadens verksamheter.

Göteborgs Stads senaste delårsrapport berättar om läget 2021 fram till 31 augusti. Den visar att covid-19-pandemin fortfarande påverkar stadens verksamheter, men mindre jämfört med rapporteringstillfället för delårsrapport mars. Anpassningar görs fortfarande i verksamheterna men många medarbetare har börjat återgå till sina arbetsplatser.

Rapporten berättar också om pandemins konsekvenser. För gymnasieskolan rapporterar utbildningsnämnden till exempel att elevers måluppfyllelse och mående har påverkats av pandemin. Äldre- samt vård- och omsorgsnämnden rapporterar att brukare har tackat nej till hemtjänst.

Sjukfrånvaron i koncernen var 7,8 procent för perioden – en minskning med en procentenhet jämfört med samma tid förra året. Däremot är sjukfrånvaron bland personal inom förskolan fortfarande på samma nivå.

Engångsintäkter förklarar delvis överskott

Ekonomin visar plus, och dessutom betydligt mer än budget. Men stadsledningskontoret slår fast att situationen hade varit betydligt mer negativ utan den statliga kompensationen som skett inom flera områden.

Resultatet fram till augusti var cirka 4,5 miljarder – 3 miljoner bättre än budget. Siffran väntas landa på plus 4,2 miljarder för helåret 2021.

– Men det här överskottet förklaras till stor del av engångsintäkter. När det gäller bolagen har Higab AB sålt fastigheter, och i kommunens resultat ingår reavinster vid försäljning och exploatering, säger Magnus Andersson, ekonomidirektör Göteborgs Stad.

Övergripande mål uppfylls delvis

Rapporten gör också en uppföljning av kommunfullmäktiges tre övergripande mål för staden. Ett av dem – ”Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför” är svårbedömt om det kommer att uppnås eller ej.

Målet ”Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro” bedöms kunna uppfyllas delvis. Och det tredje övergripande målet ”Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt” väntas också uppfyllas delvis.

I delårsrapporten går det även att läsa att konjunkturen återhämtar sig snabbare än väntat, men att sysselsättningen trots det förväntas återhämta sig långsamt. Krisen har gjort att många företag anpassat sig till lägre bemanning, och beslut om nyanställningar kan dröja. Andelen långtidsarbetslösa väntas öka markant – samtidigt som bristen kommer att bli större på arbetskraft med efterfrågade kompetenser.