Ladda ner hela årsredovisningen som pdf via länken här intill.

2020 blev ett annorlunda år. Hela Göteborgs Stads årsredovisning präglas av effekterna av covid-19 i verksamheterna, kring medarbetarna och ekonomin. Överskottet blev 3,3 miljarder och det beror till stor del på att staten överkompenserat kommunerna med statsbidrag.

Läs Göteborgs Stads årsredovisning 2020 här

Covid-19 pandemin var ett faktum i Göteborg, och övriga Sverige, redan tidigt under 2020 och det påverkade staden, boende, besökare och näringsliv som ställdes inför nya utmaningar. Sjukfrånvaron inom staden ökade och bemanningen har varit ansträngd, framför allt inom välfärdsområdet. Det ansågs troligt att kostnaden för stadens verksamheter skulle öka, i stället blev det tvärtom.

– Man kunde generellt sett inte bedriva verksamheten i den omfattning som man hade planerat för. Det gjorde att behovet av bemanning minskade och då gick kostnaderna ner. Ovanpå det har staten överkompenserat kommunerna med statsbidrag, säger ekonomidirektör Magnus Andersson.

Stort överskott

Den kommunala koncernen fick 1,4 miljarder i statligt stöd, av dem gick 1,3 till kommunen och 0,1 till stadens bolag. Bolagen har drabbats av pandemin, särskilt Liseberg som fick hålla stängt förra året. Bokslutet för 2020 visar att koncernen fick ett överskott på 3,3 miljarder, vilket är ett historiskt stort positivt resultat, och stödåtgärderna från staten var en stor anledning till det.

– Göteborgs Stad ska bedriva verksamhet, vi har inget ändamål att gå med vinst. Vi ska gå enligt budget som är beslutad av kommunfullmäktige och den innebär ofta ett positivt resultat. Vi har stora utmaningar i form av nya investeringar. För att man inte ska belasta kommande generationer behöver man ha överskott för att finansiera investeringarna utan att behöva låna allt, förklarar Magnus Andersson.

Låneskulden ökade

Göteborgs Stads samlade låneskuld ökade med fyra miljarder under 2020 och det beror på den höga investeringstakten som staden har när det gäller stadsutveckling. Stadens kreditbetyg är högt vilket innebär att det är förknippat med låg risk att låna ut pengar till Göteborg.

– Vår samlade bedömning är att vi har god ekonomisk hushållning, både för verksamheten och i det finansiella perspektivet, säger Magnus Andersson.

 Låg befolkningstillväxt

Sett till befolkningen hade Göteborg den lägsta befolkningstillväxten under 2020 sedan 2007. Antalet invånare ökade med 3 800 personer, vilket är halvering jämfört med de senaste åren. Den största orsaken till det var att invandringen minskade.