19 stadsdelar i stället för 21 och två nya facknämnder. Det föreslår den parlamentariska grupp som sett över stadsdelsnämndsorganisationen i Göteborg. Förslaget ska nu gå ut på remiss till ett 40-tal nämnder, bolag och andra verksamheter i Göteborgs Stad.

En representant från varje parti i kommunfullmäktige har suttit med i arbetsgruppen som sett över SDN-organisationen under det gångna året.

Majoriteten i gruppen har enats om ett förslag där två nya facknämnder, en specialpedagogisk nämnd och en välfärdsnämnd, ska ta över en del av de uppgifter som idag ligger på stadsdelarna. Detta för att renodla stadsdelarnas ansvar för invånarna som bor där.

Förskoleplatser gemensamt problem

Den specialpedagogiska nämnden och tillhörande förvaltning med cirka 600 årsarbetare ska enligt förslaget ansvara för bland annat särskolan och alla resursnämnds- uppdrag som gäller barn med särskilda behov av specialpedagogik.

Välfärdsnämnden och en förvaltning på drygt 300 årsarbetare skall enligt förslaget ansvara för bland annat beroendeproblematiken, Altbo, råd, stöd och jour för familjer och verksamheter för funktionshindrade som till exempel Dalheimers hus.

Platsbristen i förskolan är ett problem för hela Göteborg och måste lösas gemensamt enligt förslaget. Alla förvaltningar måste därför samverka mer och till exempel hålla samråd om en förskola ska avvecklas för att se om platserna kan utnyttjas i en annan stadsdel.

Remissvar senast siste oktober

Äldreomsorgen i Göteborg måste också samordnas bättre. Bland annat för att öka de äldres valfrihet och för att få en bättre överblick över tomma platser.

Förslaget innebär också att antalet stadsdelar skulle minska från dagens 21 till 19, detta för att den politiska organisationen inte ska växa när två nya facknämnder kommer till.

Moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna är positiva till de flesta av förslagen men har reserverat sig mot delar av arbetsgruppens remissunderlag.

Om tidplanen i remissförslaget håller skulle den nya organisationen börja fungera i januari 2006. Remiss- instanserna skall komma in med sina svar den siste oktober i år, och sedan ska ärendet behandlas av kommunstyrelsen i december.

Fotnot:
Gruppen för översyn av SDN-verksamheten har bestått av:
Kia Andreasson (mp)
Gunilla Dörner Buskas (s)
Göran Johansson (s)
Carina Liljesand (kd)
Erik Lithander (fp)
Ragnar Nielsen (kd)
Helene Odenjung (fp)
Eva Olofsson (v)
Lennart Orstadius (v)
Lage Rahm (mp)
Jonas Ransgård (m)
Kristina Tharing (m)