Ett Våga Vittna-projekt ska provas bland högstadieelever i två skolor i Biskopsgården efter ett initiativ av Ung & Trygg. I höst ska eleverna i åttan fylla i anonyma frågeformulär. Frågorna belyser om ungdomar är trygga, har bevittnat brott eller blivit utsatta för brott, vågar eller vet om hur man anmäler brott och om de litar på stöd från samhället.

– Det finns en tendens i ungdomskulturen att inte gola (ange någon). I tre års tid har vi jobbat med att få eleverna att förstå att gola kan vara bra om det hjälper en kompis som är inne på fel spår, säger Annika Malmryd, rektor på Svartedalsskolan.

Målgruppen är 7-16-åringar

– Jag ser Våga Vittna-projektet som en del av allt det arbete vi redan gör för att stärka elever att våga stå upp och säga ifrån och jag tycker det är roligt att vi får vara med och pröva modellen.

Det nystartade Brottsoffercentrum för barn och föräldrar i Biskopsgården är en av flera samverkansparter som går samman i Våga Vittna.

– Vår målgrupp barn 7-16 år är svåra att nå, trots att vi finns så nära. Vi vill att de ska våga komma och prata med oss utan att känna sig tvingade att anmäla allting. Då måste man testa nya grepp, säger Brottsoffercentrums Christer Jonasson.

Han tror att Våga Vittna är en bra ingång för en dialog.

Undervisningsmaterial från BRÅ

Elevenkäterna ligger sedan till grund för Våga Vittna-projektet som drar igång på allvar i Ryaskolans och Svartedalsskolans högstadie med sammanlagt 250 elever efter årsskiftet.

I februari, efter att skolans personal fått utbildning, genomför eleverna ett par temadagar ihop med Stödcentrum för unga brottsoffer, medlare, polisen och personal som befolkar en rättegång, antingen åklagare eller domstolspersonal.

Till sitt förfogande har lärarna BRÅ:s undervisningsmaterial under rubriken ”Konfliktlösning på schemat” eller eget projektmaterial.

Även teater står med på programmet. En dramagrupp genomför forumteater tillsammans med eleverna. Akterna i spelen är öppna och varierar kring olika moraliska spörsmål.

Föräldrar får samma information

Eleverna måste själva fundera och agera ut lösningar under spelets gång. Teatergruppen hjälper även åklagare och domare att iscensätta en fiktiv rättegång tillsammans med ungdomarna som själva får agera ledamöter i rätten.

Syftet är bland annat att höja elevernas kunskap om hur svenska rättsprocesser skiljer sig från de i amerikanska tv-serier.

Eleverna kallar sina föräldrar till möten för att de ska få samma information som eleverna och kanske tycka att undervisningen kan vara nyttig även för dem. Efter att temadagarna är slut i april kommer eleverna att fylla i ännu en enkät och projektet kommer att utvärderas.

– Men givetvis slutar inte undervisningen där utan vi fortsätter ju i ämnet livskunskap och med att skapa vi-känsla på skolan, säger rektor Annika Malmryd.

Eskilstunaelever har fått mer nyanserad kunskap om brott

I Eskilstuna, där Våga Vittna-modellen såg dagens ljus för tre år sedan, begär ungdomar som bevittnat brott nu själva råd och stöd av det lokala stödcentret. Vittnena vet också att de kan få hjälp av unga vittnesstödjare under en rättegång och det är inte svårt att ta kontakt med en av dem.

Enligt Våga Vittna-projektets grundare, Brå-samordnaren Tommy Jonasson i Eskilstuna, har de ungdomar som diskuterat civilkurage och fått en delvis interaktiv undervisning om lag och rätt, också vunnit ett större förtroende för polisen och domstolarna. Och de har överlag en mer nyanserad kunskap om brott.

Samtidigt har Eskilstuna kommun lärt sig att samhället inte bara bör rikta insatser till brottsoffer och förövare utan även till vittnena. Ungdomar i synnerhet rör sig ofta i ett par av kategorierna på en och samma gång.

Fotnot:
Ung & Tryggs mål med pilotptojektet är att ta fram ett Våga Vittna-koncept som kan användas i undervisningen i alla grundskolor i Göteborg och Mölndal och som kan ingå i ämnet livskunskap.