Samverkan för mer trygghet och färre brott. En ny överenskommelse är nu på plats mellan Göteborgs Stad och polisen. Målet är att genom större samverkan på ett ännu effektivare sätt arbeta för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Göteborg.

Den nya samverkansöverenskommelsen börjar gälla 1 januari 2019 och ersätter alla tidigare överenskommelser. Respektive lokalpolisområde och stadsdel samarbetar enligt den upparbetade Trygg i-modellen, som finns runt om i staden.

En samlad organisation med representanter från både polisen och Göteborgs Stad finns i och med den nya överenskommelsen nu på plats. I den ska fackförvaltningar och bolag bli ännu mer involverade i arbetet att öka tryggheten för göteborgarna och minska brottsligheten.

Konferens i Kortedala
På Kortedala Forum hölls under torsdagen en årlig hearing där företrädare från polisområde Storgöteborg och Göteborgs Stad träffades för konferens och workshops. Mötesdeltagarna var stadsdelsdirektörer, polischefer, kommunpoliser, trygghetssamordnare och andra chefer och medarbetare som jobbar med trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor.

Narkotika är en tydligt bidragande orsak till brottlighet och upplevd otrygghet, och på konferensen i Kortedala var detta ett tema som uppmärksammades extra mycket.

Stadsdirektören Eva Hessman var en av inledningstalarna på konferensen.

”En gemensam fråga för hela staden”
– Det är viktigt med långsiktighet, att hålla i och hålla ut. Och att vi uppmärksammar den normalisering och förändring av attityder som sker runt narkotikan. Det är värdefullt att vi har fått en gemensam kunskap om narkotikaproblematiken som är en gemensam fråga för hela staden, säger Eva Hessman.

På hearingen gjordes bland annat en genomgång för att fastställa prioriteringar och samtidigt visa hur läget ser ut för respektive stadsdel och för Göteborg som helhet.

Malin Eliasson från Göteborgs Stad och Even Magnusson från polisen pratade också om gemensamma åtgärder inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet

– Arbetet sker framför allt på lokal nivå ute i stadsdelarna och konferensen ger oss en samlad bild av hur problematiken ser ut. Utifrån det lyfter vi vilka problemområden som vi måste satsa på. Det är det som ligger till grund för vår gemensamma planering. Om jag ser till min förvaltning så har den en central roll i att stötta stadsdelarna i sitt lokala trygghetsarbete, säger Michael Ivarson, direktör vid social resursförvaltning.

Fokus på narkotika 
Erik Nord, Storgöteborgs polischef, är positiv till torsdagens hearing och möten.

– Jag märker under konferensen att vi alla är nöjda med hur samarbetet har utvecklats de senaste åren och det finns en bra atmosfär. Det är det som gör att vi nu klarar av att prata om ett enskilt och stort problem som narkotika. Konferensen var väldigt intressant, jag känner själv att jag går härifrån med nya kunskaper och tankar. Man lär sig av att lyssna på andra och få en bild av deras verklighet, säger han.

Vad innebär den nya överenskommelsen konkret för arbetet ute i staden?
– Nu kommer vi mer se till varje lokalt problem, de lokala lägesbilderna och utgå ifrån dem. De ska styra hur vi arbetar. Tidigare arbetade vi mer övergripande och det gjorde att det blev för lite samverkan. Nu har vi alltså satt det lokala samarbetet i fokus. Vi är någonting på spåret här som vi alla tror kommer att fungera för att lösa många av de problem som finns, säger Erik Nord.

Ungdomar är en prioriterad grupp i trygghetsarbetet och det brottsförebyggande arbetet.

– Det handlar om att vi måste fånga upp och stötta de ungdomar som är på väg att hamna på glid eller som redan har glidit in i brottslighet. Vi ska inte prata så mycket strategier. Nu handlar det om vad vi gör där ute i verkligheten, säger Erik Nord.