"På väg åt rätt håll". Lite högre svarsfrekvens, lite mer positivt inställda medarbetare. Så kan man sammanfatta medarbetarenkäten för 2018. Skillnaderna är små jämfört med 2017.  ”Jag är glad att se att vi har en positiv utveckling, det ger mig ett kvitto på att vi är på väg åt rätt håll”, säger stadsdirektör Eva Hessman.

Foto: Pixnoo

– Nu har vi fått resultatet och nu gäller det att både arbeta med de områden som behöver förbättras men även bibehålla de resultat som ligger på en hög nivå, fortsätter Eva Hessman.

Göteborgs Stad har sedan år 2000 genomfört medarbetarundersökningar. Resultatet i medarbetarenkäten är ett underlag till att utveckla arbetsplatsen och organisationen, skapa goda och attraktiva arbetsförhållanden, att kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med bättre möjlighet att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Närmare 27 000 har svarat
Enkäten som skickades ut i slutet av november har besvarats av nära 27 000 medarbetare i Göteborgs Stad. Svarsfrekvensen är 69 procent, vilket är en liten ökning mot 2017.

Medelvärdena av samtliga svar på frågorna inom olika områden räknas om till ett index mellan 0 och 100. Tre sammanfattande index grundar sig på ett stort antal frågor; nöjd-medarbetar-index (NMI), hållbart medarbetarengagemang (HME) och kommunikationsindex (KomI). De visar alla på en svagt positiv utveckling bland medarbetarna.

För 2018 visar två av de tre sammanfattande indexen på en liten ökning jämfört med 2017; 55 till 56 (NMI), 65 till 67 (KomI). HME minskar dock från 77 till 76.

Frågan om hur nöjda medarbetarna är med sin lön visar även den en liten uppgång, 63 jämfört med 61 för 2017. Undersökningen gjordes under perioden 26 november till 16 december 2018.