Företrädare för ett bolag i anläggningsbranschen i Göteborg har visat intresse att ta över delar av det krisdrabbade Gatubolaget.

– Ett bolag har sagt sig vara intresserat av delar av Gatubolagets entreprenadverksamhet och även av arbetskraft. Men än så länge har det bara varit inledande kontakter, säger Peter Lönn, ekonomidirektör på stadskansliet.

Snabbutredning klar

Nyheten att en extern aktör kan tänkas ta över delar av Gatubolaget kom fram när kommunstyrelsen på onsdagen fick en redovisning av en snabbutredning som stadskansliet gjort. Den handlar om en alternativ organisering av kommunens gatu- och markunderhåll.

Det alternativ stadskansliet presenterade på onsdagen innebär att delar av den verksamhet som idag köps av Gatubolaget istället utförs av en nämnd. Park- och naturnämnden bedriver idag sådan verksamhet och har ett samordningsansvar för skötsel av parker, gator och naturområden.

Verksamhet i egen regi utökas

Göteborgs Stad lägger ut 324 miljoner kronor per år på såna arbeten, varav 100 miljoner i egen regi. Det presenterade alternativet skulle innebära att egen regi-verksamheten utökas till cirka 160 miljoner.

– De här arbetena, främst skötsel av ”gröna och svarta ytor”, är viktiga för staden och bör säkerställas genom att en viss strategisk volym utförs i egen regi, säger Peter Lönn.

Den volymen uppskattas i utredningen till cirka 160 miljoner, så uppdrag för cirka 60 miljoner ska alltså tillföras den verksamhet som idag utförs i nämndorganisationen. Resten av uppdragen ska upphandlas av andra aktörer på marknaden.

Personal kan komma att flyttas

Utökningen av den egna verksamheten skulle innebära att kommunen utökar antalet anställda med 50 – 60 personer genom att ta över folk från Gatubolaget.

Något beslut togs inte på onsdagen. Ärendet kommer upp i kommunstyrelsen i nästa vecka, med konstaterandet att utredningen nu är avslutad. Möjligen ger kommunstyrelsen i nästa vecka nya uppdrag till stadskansliet om hur man ska gå vidare.

Omställningarbetet för de 71 övertaliga på Gatubolaget har nu kommit igång och berörs inte av stadskansliets utredning. Där kvarstår bedömningen att omställningen kan komma att kosta cirka 70 miljoner kronor för åren 2005 och 2006. Den kostnaden kan dock snabbt minska ifall många av de 71 får nya jobb.