I Göteborgsområdet finns flera områden där risken för skred är förhöjd säger geotekniker på Gatubolaget. Statens geotekniska institut varnar samtidigt för långvariga risker efter höstens och vinterns regn. Räddningstjänsten i Storgöteborg har därför reviderat sin larmplan för skred och ras.

– För dagen är vi inte oroade, men vi följer utvecklingen noggrant, säger Leif Isberg, chef för insats och beredskap på Räddningstjänsten i Storgöteborg.

Gör inga sannolikhetsbedömningar

Eftersom risken är förhöjd har Räddningstjänsten i Storgöteborg sett över och reviderat sin larmplan för skred och ras, samt tagit fram anvisningar för att bredda kunskaperna kring vad som kan hända vid ett skred.

– Vår roll är däremot inte att göra sannolikhetsbedömningar eller varna, det är geoteknikernas sak. Vi ska se till att det finns en plan för vad man ska göra om det inträffar ett skred, där ligger vårt ansvar, säger Leif Isberg.

”Går inte att bedöma risken i detalj”

Ett antal områden inom Storgöteborg pekas ut som platser där skredrisken är förhöjd. Det gäller platser som Kvibergs ängar, södra delarna av Bellevue och Bäckebol, söder om Coop till exempel.

– Det här är ställen som är kända sedan tidigare, och det går inte att bedöma risken i detalj, säger Leif Isberg.

Räddningstjänsten har även gjort en fördjupad bedömning för tre exempel på ras. I ett av dessa inträffar ett skred vid banvallen utmed sjön Sävelången vid Breviken, inte långt från Norsesund.

Tåg svårare att undsätta

– Det var ett mindre skred i det här området för en tid sedan och därför ville vi ha med ett exempel där järnvägen påverkades. Om det inträffar ett skred vid en järnväg saknas det ofta en farbar väg för oss och det gör att det blir svårare. Det går att lösa en sådan situation, men man behöver tänka till lite, säger han.

Han betonar att exemplen kunde ha varit helt andra platser. Det är inte farligare vid de ställen som är exempel i rapporten än på andra. Det är överhuvudtaget svårt att säga var någonstans det kommer att ske ett skred.

– De ras som varit har skett på platser där man inte kanske hade väntat sig ett, säger Leif Isberg.

Det är inte aktuellt för Räddningstjänsten att prata med folk som bor på de platser med förhöjd skredrisk som pekas ut av geoteknikerna.