De rättsvårdande myndigheterna i Göteborg har tagit ett gemensamt grepp och utbildat totalt 1.100 anställda i etik, och interaktiv teater har varit ett redskap i utbildningen. I morgon och ytterligare två dagar framöver ska nu "Göteborgsmodellen" lanseras inför domare, åklagare och kriminalvårdschefer från hela Sverige.

– Utbildningen är användbar i hela riket, säger Helena Lönnkvist, projektledare från kriminalvården i Göteborg.

Utbildning över gränserna

Det unika i projektet är att man gått över myndighetsgränserna för att på så sätt få ett helhetsperspektiv på gemensamma etiska frågor och problem.

Därför bestämde sig Kriminalvården i Göteborg för att tillsammans med tingsrätten och Hovrätten för västra Sverige, länsrätten och Åklagarmyndigheten att skapa en utbildning för alla som jobbar inom rättsväsendet.

Enkät blev utgångspunkt

Det har inte spelat någon roll på vilken nivå inom rättsväsendet man befinner sig – vårdare på anstalter har utbildats sida vid sida tillsammans domare, åklagare och kriminalvårdschefer.

För att få en grund att utgå ifrån lät man först i ett pilotprojekt ett antal klienter tycka till i en enkätundersökning om gången inom rättsapparaten och tala om hur man uppfattade sig ha blivit behandlad och vad som kunde förbättras i hanteringen.

Många positiva omdömen

– Visst fick vi med oss kritiska synpunkter, men det som förvånade mig mest var att vi fick så många positiva omdömen, säger Helena Lönnkvist, utbildningsledare vid kriminalvårdsstyrelsen i Göteborg, samt ledare för projektet ”Etik i Rättsväsendet”.

– Det unika är just detta samarbete över gränserna. Vi som jobbar inom rättsväsendets olika delar möter inte sällan människor som befinner sig i krissituationer. För att vi ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt är det viktigt med en helhetssyn. En människa kan ju exempelvis gå igenom en rättsprocess via tingsrätt och hovrätt för att sedan hamna i kriminalvården.

Ska göra fördomar synliga

Ett av målen med utbildningen är att lyfta fram och fokusera på exempelvis fördomar för att göra dessa synliga, bearbeta dem och på sikt försöka uppnå en bättre miljö både för berörd personal och för klienterna.

– Av totalt omkring 1.200 anställda inom rättsväsendet i Göteborg har cirka 1.100 genomgått utbildningen. Självklart räcker det dock inte att genomgå en seminarieutbildning, det kanske viktigaste arbetet är det som sedan görs via uppföljningar av olika slag på den egna arbetsplatsen.

Teaterpjäs grundläggande

– Därför är det väsentligt att ha cheferna med sig på idén och det har vi verkligen i detta projekt. De kommer nu att ta med sig idén och frågeställningarna till sina respektive organisationer, säger Helena.

Hon påpekar särskilt att den teaterpjäs som är en av grunderna i utbildningen är interaktiv där publiken/personalen deltar aktivt i problemlösningar kring frågor som uppstår i själva pjäsen.

Vill sprida idén

Och nu är det så dags att föra denna ”Göteborgsmodell” vidare ut i landet och inspirera rättsvårdande myndigheter i hela Sverige att ta efter och låta sina anställda genomgå utbildningspaketet.

– Ja, nu har vi seminarier i Göteborg i tre dagar där vi ska visa upp utbildningen för representanter för rättsväsendet i hela Sverige. Vi i projektgruppen tror och hoppas att många kommer att nappa på idén. Med hjälp av pjäsen vänder sig utbildningen både till hjärta och hjärna och det är viktigt, säger Helena Lönnkvist.