Tillväxten ska öka och konkurrenskraften stärkas i stadens mest utsatta delar. Det är vad ett av EU:s nya strukturfondsprogram kan innebära för Göteborgs del. I alla fall om både regering och EU-kommission väljer att gå vidare med det förslag som regionstyrelsen i Västra Götaland nu har klubbat igenom.

Flera av de EU-finansierade verksamheter som finns inom Göteborgs Stad hämtar sina pengar ur EU:s så kallade strukturfonder. Ett exempel är programmet Urban II, där bland annat projekten Lundby Matching och ”Jalla Jalla” ingår.

90 miljoner avsatta för Göteborg

Strukturfondernas övergripande syfte är att utjämna sociala och ekonomiska skillnader inom unionen. Mer detaljerade mål omformuleras varje gång en ny programperiod tar vid.

Nästa period startar 2007 och pågår i sju år, vilket betyder att nya programförslag just nu håller på att tas fram.

Delar av det som kan bli aktuellt för Göteborg ingår i det programförslag som regionstyrelsen antog på tisdagen, ”Regional konkurrenskraft och sysselsättning, Västsverige”.

Programmet omfattar 572 miljoner kronor, varav 90 miljoner är särskilt avsatta för Göteborg.

– I programmet finns tre insatsområden. Det tredje heter hållbar stadsutveckling och är riktat till Göteborg. Men naturligtvis kan Göteborg även söka pengar ur de andra insatsområdena, säger Susan Runsten, programansvarig på Urbansekretariatet och medförfattare till programförslaget.

”Fysisk upprustning av industriområden”

I praktiken innebär det mer pengar till projekt som på olika sätt leder till ökad tillväxt och stärkt konkurrenskraft, eftersom det är fokus för EU:s strukturfonder de kommande sju åren.

Som ett led i tidigare storstadssatsningar och Urban II handlar det om att göra stadsdelar som Bergsjön, Biskopsgården, Gunnared och Lärjedalen till mer attraktiva stadsdelar även ur ett tillväxtperspektiv.

– Det kan till exempel vara fysisk upprustning av industriområden, som gör att fler för företag vill etablera sig där, upprustningar av torg och parker eller brottsförebyggande arbete, säger Susan Runsten.

Behandlas nu vidare nationellt

Hon poängterar att de i det här programförslaget även valt att lyfta fram stadsdelens koppling till både staden och regionen.

– Man kan inte bryta segregation genom att bara fokusera på de mest utsatta stadsdelarna. Det har vi fått kritik för i tidigare mer områdesbaserade satsningar. I stället är det viktigt att koppla storstadsarbetet till ett regionalt utvecklingsarbete, säger Susan Runsten.

Västsveriges programförslag kommer nu att behandlas vidare på nationell nivå och slutligen förhandlas med EU-kommissionen. Går allt enligt planerna beräknas programmet vara igång i april eller maj nästa år.

Fotnot:
Programförslagets första insatsområde för hela regionen är ”Entreprenörskap och innovativt företagande” och det andra ”Samverkansinitiativ och innovativa miljöer”. Om förslaget går igenom i sin helhet kommer Göteborg även att kunna söka pengar ur dessa två.

Fakta | EU:s strukturfonder
Strukturfonderna är en del av Europeiska Unionens sammanhållningspolitik. För den kommande programperioden, som löper från 2007 till 2013, har tre mål formulerats.
• Mål 1 heter ”Konvergens och konkurrenskraft” och riktas till områden som har en BNP per capita som är mindre än 75 procent av genomsnittet i EU.
• Mål 2 rör regional konkurrenskraft och sysselsättning. Det är här Västsveriges programförslag ligger.
• Mål 3 handlar om territoriellt samarbete och är baserat på det tidigare gemenskapsinitiativet Interreg.