Får en erinran för brister i bolaget. Stadsrevisionens revisorer har hittat brister i hur Älvstranden utveckling AB arbetar med bland annat intern styrning och kontroll och med inköp och upphandlingar. Därför får bolaget nu revisionskritik i form av en erinran.

Revisorerna har ”gjort en rad iakttagelser som leder till rekommendationer inom flera betydelsefulla områden” skriver de i den granskningsrapport som blev offentlig på onsdagen.

Det handlar bland annat om bolagets arbete med intern styrning och kontroll och med inköp och upphandling. Dessutom visade granskningen att bolaget inte följt aktiebolagslagen när det gäller registrering av bolagsordning. Revisorerna påtalar också brister i dokument- och arkivhantering som är så pass allvarliga att de bryter mot både arkivlagen och Göteborgs Stads arkivreglemente.