Får en erinran. Grefabs hantering av båtplatskön, andrahandsarrenden och upphandlingsfrågor får revisionskritik i form av en så kallad erinran. Kritiken kommer i den löpande granskning som Stadsrevisionens lekmannarevisorer gör av Göteborgs Stads bolag varje år.

Redan förra året fick Grefab en erinran för brister i intern styrning och kontroll. Sedan dess har bolagets tillförordnade vd börjat arbeta med att rätta till bristerna inom bland annat inköp och upphandling, konstaterar revisorerna.

Men det finns mer att göra:

”Det finns riskområden och brister i väsentliga processer i verksamheten” skriver revisorerna och pekar bland annat ut köhanteringen.

De konstaterar också att flera av de påpekanden som gjordes redan i förra årets revision ännu inte åtgärdats. Det handlar bland annat om arbetsmiljö och hur bolaget efterlever det generella ägardirektivet.

”Årets uppföljning visar att några av rekommendationerna inte har omhändertagits och det kvarstår därmed ett arbete för bolagets styrelse och vd att fullt ut ta hand om förra årets kritik och rekommendationer”, skriver revisorerna i rapporten.