Företagshälsovården för de anställda inom Göteborgs stad varierar kraftigt. Minst resurser läggs på de kvinnodominerande arbetsplatserna inom stadsdelarna, det vill säga skola, vård och omsorg. Där får de anställda företagshälsovård för 623 kronor per person och år. Motsvarande siffra för Göteborgs stads bolag är 1.641 kronor.

Samtliga av stadens bolag och nämnder erbjuder företags- hälsovård till sina anställda. År 2003 upphandlades företagshälsovård motsvarande 37 miljoner kronor. Men det är stora skillnader i både omfattning och insatser, visar en
granskning som genomförts av Stadsrevisionen.

Bolagsanställda får mest

Insatserna är lägst i den sektor där majoriteten av de anställda är kvinnor. Det handlar om stadsdelarnas verksamheter som i huvudsak är skola, vård och omsorg. Där får varje anställd företagsvård för 623 kronor per år medan övriga anställda inom Göteborgs stads förvaltningar får insatser värda 1.450 kronor.

Den som är anställd på någon av stadens bolag får mest företagshälsovård. Hela 1.641 kronor per år och anställd.

– Eftersom vi inte tittat på övriga arbetsmiljöinsatser är det svårt att dra någon generell slutsats. Men det är helt klart en indikation på att det kan finnas anledning att göra närmare analyser ur ett jämställdhetsperspektiv, säger Laila Värnestig, projektledare på Stadsrevisionen.

Ingen gemensam policy

Granskningen visar också att företagshälsovårdens inriktning varierar. Stadsdelarna lägger största delen av sina resurser på rehabilitering.

Men på en del arbetsplatser, främst inom bolagen, förekommer det att företagshälsovården också erbjuder sjukvårdstjänster och fungerar alltså som ett alternativ till primärvården.

– Det finns olika förhållningssätt till åkommor som inte är arbetsrelaterade – en del arbetsgivare väljer att se de anställdas hälsa som en helhet.

Idag finns ingen gemensam policy utan det är upp till varje nämnd och bolag att själva utforma företagshälsovården. Men Stadsrevisionen skulle hellre se att det fanns gemen- samma riktlinjer.

Måste precisera

– Det skulle säkerställa att anställda erbjuds likvärdig företagshälsovård oavsett var man jobbar i kommunen.

Enligt revisorerna måste också de som beställer företags- hälsovården bli bättre på att precisera vilken typ av insatser som det finns behov av.

– Det finns brister framförallt i den löpande beställar- kompetensen. Arbetsgivarna måste bli bättre på att styra över de tjänster man köpt. Det är extra viktigt nu när man får ett ramavtal för upphandlingen, säger Laila Värnestig.