Rapport klar. 49 procent av göteborgarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Det är ett av resultaten i en SCB-enkät där 1200 göteborgare har fått tillfrågats om hur det är att bo och leva i Göteborg.

– Att så många svarar att de starkt rekommenderar Göteborg är väldigt roligt och visar att Göteborg överlag är en stad där folk trivs, säger Christina Ceder, omvärldsanalytiker på konsument- och medborgarservice.

Det här är första gången som Göteborgs Stad deltagit i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning, som i år ersätter den så kallade stadsmiljöenkäten som tidigare skickats ut vartannat år till 8000 göteborgare. SCB:s enkät skickades ut till 1200 personer, av dessa svarade 37 procent.

– De senaste åren har behoven ökat av bättre och bredare underlag för att utveckla stadens service, tjänster och möjligheter till inflytande och delaktighet för göteborgarna. En stor fördel jämfört med stadsmiljöenkäten är att SCB:s undersökning också ger oss möjlighet att jämföra Göteborg med andra kommuner i Sverige, säger Catarina Sjögren, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Avlopp och kultur uppskattas
Som väntat ligger Göteborg bättre till än genomsnittet på vissa områden, och sämre på andra. Bland de positiva områdena finns bland annat tillgång på utbildning, arbetsmöjligheter, kommersiella verksamheter samt fritidsaktiviteter. Räddningstjänst, vatten och avlopp och kultur är områden där stadens verksamhet får goda omdömen.

På den negativa sidan finns till exempel hur deltagarna uppfattar sina möjligheter till inflytande över stadens verksamheter.

– På den del av undersökningen som gäller inflytande får Göteborg ett lågt betyg, som ligger en bit under genomsnittet för kommunerna i undersökningen, säger Christina Ceder.

En konkret åtgärd som ska öka göteborgarnas möjlighet att påverka är de e-förslag som kommer att införas i januari 2017. Det innebär att vem som helst kan logga in på stadens hemsida och skicka in ett förslag till politikerna. Om 200 personer gillar ett förslag går idén vidare till ansvarig nämnd för beslut.

Utvärderas under våren
Några andra områden där Göteborg hamnar under snittet är äldreomsorg, förskola och skola. Särskilt äldreomsorgen får låga poäng av de som svarat på undersökningen.

– Att vi får sämre betyg på de här områdena är inte oväntat. Det är områden som är prioriterade och där det redan pågår många aktiviteter, säger Christina Ceder.

Under våren kommer resultaten från den första provomgången av undersökningen att utvärderas. Eventuellt kan det bli en större undersökning 2017 med fler Göteborgsspecifika frågor.