Kunskap viktigt. Göteborgs Stads arbete mot våldsbejakande extremism sker i så stor utsträckning som möjligt inom stadens ordinarie verksamheter, särskilt inom det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet.  "Vi stöttar med råd, stöd, utbildningsinsatser och konsultation, säger Zan Jankovski, planeringsledare mot våldsbejakande extremism vid Trygghet och samhälle på stadsledningskontoret.

När det gäller våldsbejakande extremism utgår Göteborgs Stad från den definition som Säkerhetspolisen tagit fram.

Det finns tre definierade miljöer: Den högerextremistiska miljön, den våldsbejakande islamistiska miljön och den våldsbejakande autonoma miljön.  Det är grupperingar eller organisationer som vill använda våld och olagligheter för att uppnå ett politiskt mål, en ideologisk idé eller förändra/påverka samhället.

En svår gråzon

Det finns också en gråzon med individer eller grupperingar som har radikala uppfattningar.

– Gråzonen är det svåraste i arbetet mot våldsbejakande extremism eftersom det är svårt att hantera det utifrån grundlagsskyddade rättigheter. Vi får vara radikala i våra idéer och tankar, vi får tycka vad vi vill så länge det inte övergår till olagliga eller våldsamma handlingar, säger Zan Jankovski.

Trygg i Göteborg

Göteborgs Stad samarbetar med polisen i arbetet mot våldsbejakande extremism. Det är polisen som utreder om en person begått ett brott eller inte. Göteborgs Stad arbetar mot våldsbejakande extremism främst i sina ordinarie verksamheter, oftast tillsammans med andra aktörer.

– Själva grundplåten är stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, det som vi kallar Trygg i Göteborg. Där tar vi upp frågor som rör våldsbejakande extremism, tar till exempel fram lokala lägesbilder och arbetar också för tidig upptäckt av unga individer som kan befinna sig i en riskzon.

Hur går ni tillväga för att undvika att unga blir påverkade?

– I det sammanhanget är socialarbetare och de som arbetar med ungdomar väldigt viktiga. De rör sig där ungdomarna är och märker om någon söker upp ungdomarna. De är närvarande och har den grundkunskap som behövs för att kunna identifiera det här tidigt. Även våra bostadsbolag är oerhört viktiga i arbetet, de har en mängd olika typer av personal som rör sig ute bland folk.

Kunskap är viktigt i arbetet mot våldsbejakande extremism eftersom området förändras över tid och under åren har en hel del utbildningsinsatser genomförts. En intranätsida inom staden håller på att byggas upp. Den riktar sig till all personal i Göteborgs Stad och ska bland annat innehålla ny information, utbildningsmöjligheter och forskningsresultat.

Hur är läget i Göteborg i dag, när det gäller våldsbejakande extremism?

– För några år sedan radikaliserades en del göteborgare som i slutändan också anslöt sig till terrorklassade grupperingar i Syrien och Irak. Vår bild just nu är att de miljöerna finns kvar i stor utsträckning i Göteborg och vi försöker arbeta så att de inte kan fortsätta att påverka unga eller unga vuxna. Tittar man på de högerextrema grupperingarna så har den synliga aktiviteten i form av demonstrationer, affischering och propagandaspridning minskat den senaste tiden, men det betyder inte att miljöerna har försvunnit. Tvärtom.

Den senaste lägesbilden visar att grupperingarna har hittat nya sätt att nå ut. Mycket sker på olika platser på sociala medier och internet.

– Det är en alltmer tydlig tendens att det är en viktig plattform. Det är en arena som vi diskuterar, hur kan kommunen i sitt förebyggande arbete bli bättre på att nå ut där. Vi har inga riktiga svar än, men det är en aktuell fråga som lyfts allt oftare i samarbetsgrupper som Centrum mot våldsbejakande extremism håller i.

Hjälper avhoppare

Göteborgs Stad kan även hjälpa individer som vill hoppa av från extremistiska miljöer och förändra sitt liv.  Sedan december 2019 ingår våldsbejakande extremistiska miljöer inom ramen för stadens arbete med avhoppare.

– Det är framför allt personer från kriminell verksamhet som hoppar av, men det kan komma våldsbejakande extremister på sikt också. Men jag vill betona att det är sällan som individer är det ena eller det andra, man pratar alltmer om kopplingar mellan organiserad brottslighet och extremism på individnivå. Det är inte helt enkelt att definiera vilket man hoppar av från, men möjligheten att förändra sitt liv finns, säger Zan Jankovski.

 

Trygg stad för alla
Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska ha upplevelsen att Göteborg är en trygg och säker stad. Alla ska kunna röra sig fritt samt känna sig trygga i sitt hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av otrygghet till följd av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.