Seminarium i Almedalen. Äldre och barn kommer att gå från en minoritet till att i framtiden utgöra en allt större andel av Göteborgs befolkning. Vilka krav ställer det på samhället? Den frågan är utgångspunkt för ett seminarium i Almedalen på temat ”åldersvänliga städer”.

Följ livesändningen av seminariet: Onsdag 3 juli, kl. 11.45-12.15 

Vi blir hela tiden äldre. Det är inte bara en grundläggande sanning om hur det är att vara människa, utan också sant på en statistisk nivå eftersom andelen äldre i Sveriges och Göteborgs befolkning ökar och kommer öka ännu mer framöver. Samtidigt visar forskningen att 70-åringar i dag mår som 50-åringar gjorde i början av 1970-talet.

Seminarium i Almedalen
Vilka krav ställer då denna utveckling på samhället vad gäller exempelvis stadsplanering? Och vad är egentligen en åldersvänlig stad? Det är några av frågorna som kommer att diskuteras på seminariet ”När minoritet blir majoritet – åldersvänliga städer” den 3 juli på Västsvenska arenan i Almedalen. En av dem som deltar där är Lisa Holtz, processledare för stadsutveckling vid Senior Göteborg. Vi ber henne förklara vad som kännetecknar en åldersvänlig stad i ett stadsutvecklingsperspektiv.

– En åldersvänlig stad är en stad som anpassar sina sociala och fysiska miljöer för att vara tillgängliga och inkluderande, och arbetar för att främja full delaktighet med livskvalitet under hela livet, säger hon.

Internationellt nätverk
Lisa Holtz berättar att Göteborgs Stad är med i ett globalt WHO-nätverk för åldersvänliga städer där 800 medlemsstäder byter kunskaper och erfarenheter.

Nyligen har Senior Göteborg, stadens utvecklingscenter för äldrefrågor sammanställt behov och synpunkter från äldre göteborgare för att ta reda på hur de ser på sin hemstad.

– För att göra staden mer åldersvänlig behöver vi nämligen ta reda på hur den upplevs: vad fungerar bra och mindre bra, vilka möjligheter har äldre att röra sig och vara delaktig i staden, säger hon.

Närhet viktigt
Hur åldersvänligt är då Göteborg? Enligt utvärderingen är svaret: ganska, men det finns mycket kvar att göra. Göteborg är någorlunda tillgängligt och inkluderande, säger Lisa Holtz. Våra seniorer får till exempel åka gratis i kollektivtrafiken de flesta timmar på vardagar och hela helgerna och kan ta del av många sociala och kulturella aktiviteter gratis.  Det finns ofta en buss- eller spårvagnshållplats nära hemmet.

Dock är inte alltid vägen till hållplatsen tillgänglig. Som ett exempel nämner Lisa Holtz spårvagnshållplatsen på Vårväderstorget, som har både en brant backe och trappor. Ett annat alternativ där är att använda flexlinjen.

– När man blir äldre och mindre rörlig krymper världen. Det blir mer viktigt med sociala aktiviteter i närheten av ens bostad, och att man kan ta sig enkelt mellan sin bostad och kollektivtrafiken. Bostadsnära parker är en annan sak som är viktig för äldre, säger Lisa Holtz.

Fler perspektiv tidigare i processen
Som exempel på mer konkreta åtgärder som skulle kunna göra Göteborg mer åldersvänligt nämner hon breddning av trottoarer, att man borde tänka mer på olika åldersgrupper när man bygger nya bostäder, och att senior- och barnperspektivet måste komma in tidigare i planeringsprocesser än det oftast gör i dag.

– Om vi ska bygga en stad som funkar för alla är det viktigt att ha med personer som är äldre tidigare i processen. Och genom att få med seniorperspektivet styrks också barnperspektivet eftersom grupperna har mycket gemensamt, säger hon.

Om du vill veta mer om hur Göteborg kan bli en mer åldersvänlig stad kan du själv kolla på seminariet – det livesänds på Västsvenska Arenans Facebooksida.