Nytt styrdokument visar vägen. Skillnaderna i livsvillkor mellan göteborgarna ska minska. Kommunfullmäktige har enats kring mål och strategier för att skapa en mer jämlik stad och arbetet går in i en ny fas, med långsiktighet i fokus.

Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018-2026

‒ Det här är Göteborgs Stads första program som på ett övergripande sätt samlar frågor om social hållbarhet och jämlikhet. Styrdokumentet är en viktig och tydlig signal till alla som arbetar inom kommunen att de här frågorna är prioriterade, säger Ritva Gonzalez som är samordningschef på Jämlikt Göteborg.

Styrdokumentet innebär att jämlikhetsarbetet blir mer långsiktig eftersom det sträcker sig över två mandatperioder. Dokumentet har fyra delmål. De är att:

• skapa god start och goda uppväxtvillkor
• skapa förutsättningar för arbete
• skapa hållbara och jämlika livsmiljöer
• skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit

Till varje målområde finns även ett antal strategier för hur man ska komma vidare.

‒ Men förvaltningarna och bolagen får givetvis forma sitt eget arbete. Styrdokumentet hjälper till med målsättningen och anger vad som ska uppnås, inte hur.

Barn ska få en god start i livet
Ritva Gonzalez betonar att programmet egentligen inte innehåller något nytt. Arbetet med att utjämna olikheterna i livsvillkor pågår hela tiden i staden.

‒ Vår lagstiftning säger att allmän välfärd ska användas för att skapa ett jämlikare samhälle, och det omfattar alla delar, från skola och socialtjänst till vård och kultur. För verksamheter i staden blir det nya styrdokumentet ett arbetsverktyg.

Satsningen på att stärka familjer och viktiga vuxna runt ett barn, är ett bra exempel på där det bedrivs jämlikhetsarbete. Olika yrkeskategorier och verksamheter, inom mödravård, barnavård, socialtjänst, och frivilligorganisationer arbetar tillsammans med fokus på det enskilda barnet och familjen. Det ska finnas familjecentraler i alla stadsdelar, och fler startas där det behövs som mest.

‒ Familjecentralernas arbete, och det familjecentrerade arbetssättet, omfattar både målet att skapa en god start och goda uppväxtvillkor samt att skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit.

Samverkan för jämlikhet
För att minska skillnaderna behöver Göteborgs Stad samverka med hela Göteborgsamhället.

‒ Det handlar om hur vi tillsammans inom staden och i samverkan med invånarna, näringslivet, regionala och statliga aktörer, civilsamhällets organisationer och akademin kan arbeta för att uppnå ett socialt hållbart och jämlikt Göteborg. Det här är ett program som ger oss gemensamma strategier för hur vi ska uppfylla vårt mål om ett jämlikt Göteborg, säger Ritva Gonzalez.