Övernattningsplatser och mer uppsökande arbete. Vintern är svår för den som lever i hemlöshet. Göteborgs Stad och idéburen sektor förbereder därför övernattningsplatser och förstärkt uppsökande arbete.  - Ingen ska behöva sova ute när det är kallt, säger Edita Paljevic, verksamhetschef i socialförvaltningen Sydväst.

Edita Paljevic, verksamhetschef i socialförvaltningen Sydväst. Foto: Privat

När kylan var som värst i vintras blev situationen akut för många personer i hemlöshet. Göteborgs Stad och frivilligsektorn fick då öppna fler övernattningsplatser och utöka det uppsökande arbetet för att erbjuda hjälp.

– Alla som vi nådde fick en plats att sova, men så här i efterhand kan vi konstatera att vi hade behövt en bättre planering. Därför har vi nu en arbetsgrupp som tagit fram en gemensam strategi inför vintern, säger Edita Paljevic, verksamhetschef i socialförvaltningen Sydväst.

Arbetsgruppen, med representanter från Göteborgs Stad, Räddningsmissionen, Stadsmissionen och Agape, har tillsammans tittat på olika målgruppers behov och planerat insatserna därefter.

Akutboenden och övernattningsplatser

För akut hemlösa personer finns akutboenden och övernattningsplatser, både i stadens regi och i samarbete med idéburen verksamhet. Den som är i akut behov av sovplats ska kontakta sitt socialkontor i första hand eller socialjouren om det är efter kontorstid.

På kvällar, nätter och helger finns Göteborgs Stads uppsökarenhet ute för att lotsa hemlösa till rätt hjälp. Akutplatser finns bland annat i uppsökarenhetens lokaler på Dahlströmsgatan och på 35:an, Räddningsmissionens boende. Det finns också en beredskap för att öppna upp fler akuta övernattningsplatser på akutboendet Nya tillfället om det skulle behövas.

För socialt utsatta EU-medborgare och papperslösa som inte har tillgång till de offentliga trygghetssystemen finns Station Nord. Här finns 50 övernattningsplatser, med möjlighet att utöka med 40 platser vid behov.

− Vi ökar också bemanningen på Station Nord för att kunna ge stöd till fler och möta behoven av trygghet, omsorg och säkerhet, säger Edita Paljevic.

Förstärkt uppsökande och motiverande arbete

Även det uppsökande och motiverande arbetet stärks. Sedan tidigare finns uppsökarenheten ute alla kvällar och nätter för att söka upp personer i hemlöshet. Göteborgs Stad och de idéburna ökar också arbetet med att motivera och vägleda utsatta EU-medborgare tillbaka till sina hemländer innan det blir kallare.

För att nå personer som av olika skäl inte kan eller vill ta emot stöd och hjälp anställs en socialsekreterare med ett uppsökande uppdrag. Socialsekreteraren ska finnas på plats i verksamheter för personer i hemlöshet, som Center mot hemlöshet, Huldas hus, 35:an och i Johanneskyrkan för att arbeta motiverande och stödjande.

– Vissa litar inte på myndigheter, andra klarar inte av att ta sig till socialkontor, ansöka om hjälp eller passa tider. Med en socialsekreterare på plats kan vi fånga upp de här personerna och sänka trösklarna för att ta emot hjälp, säger Edita Paljevic.

Utökat stöd till hemlösa kvinnor

En annan utsatt grupp som behöver stöd är kvinnor i hemlöshet. Dagtid kan de vända sig till Huldas hus, som är en mötesplats för kvinnor som saknar fast bostad. För att säkerställa att kvinnorna har någonstans att sova när de lämnar Huldas hus på eftermiddagen ökar nu Huldas samarbetet med uppsökarenheten.

– Så att inte kvinnorna utnyttjas i sökandet efter sovplats. Kvinnor i hemlöshet är ofta extra utsatta och riskerar att fara illa, säger Edita Paljevic.

Göteborgs Stad och idéburen sektor har också en beredskap för att placera personer med smitta.

– Covid-19 sprids fortfarande i samhället och en del av de vi möter är inte vaccinerade. Så vi kommer att ha viss beredskap för att kunna hantera personer med smitta, säger Edita Paljevic.