Handlingsplan går ut på remiss. Sedan 2019 har Göteborgs Stad arbetat strukturerat för att motverka otillåten påverkan. Under de senaste två åren har arbetet utvecklats och det har funnits flera uppdrag för att motverka otillåten påverkan och tystnadskultur. Efter en stor kartläggning har stadsledningskontoret nu tagit fram en handlingsplan som i höst skickas ut på remiss till stadens samtliga förvaltningar och bolag.

Under hösten 2021 och våren 2022 genomförde Göteborgs Stad en större kartläggning av otillåten påverkan och tystnadskultur. Utifrån den har ett förslag på en handlingsplan tagits fram med åtgärder för att motverka både otillåten påverkan och tystnadskulturer. Handlingsplanen ska under hösten ut på remiss till stadens samtliga förvaltningar och bolag.

Med otillåten påverkan menas försök att påverka tjänstepersoner i sin myndighetsutövning eller beslutsfattande genom trakasserier, hot, våld och korruption.

Mer eller mindre subtila trakasserier

Catharina Lindstedt har forskat på korruption och är expert på otillåten påverkan. Hon har jobbat inom polisen och undersökt organiserad brottslighet som påverkare. Sedan 2019 leder hon arbetet mot otillåten påverkan på stadsledningskontoret och kunskapscentrum mot organiserad brottslighet i Göteborgs Stad.

– Otillåten påverkan handlar om medarbetares arbetsmiljö och säkerhet, och i förlängningen är det ett demokratihot, säger Catharina Lindstedt.

– Det största problemet är trakasserier som kan vara mer eller mindre subtila. Det kan handla om att bli förföljd på vägen hem, att obehagliga mail eller sms skickas eller att någon säger att hen ska begå självmord på grund av det beslut som fattats.

Drar sig för att uttala sig om ett givet ämne

En tystnadskultur präglas av att en grupp drar sig för att uttala sig om ett givet ämne. Det kan handla om missförhållanden på arbetsplatsen, att anställda bevittnar händelser som de håller tyst om eller att arbetsplatskulturen säger att ”man ska tåla mycket”.

Det kan också handla om att chefer eller andra tongivande personer tystar medarbetare som gör att information inte sprids på det sätt som det ska eller att medarbetare inte rapporterar och anmäler händelser.

Tystnadskultur med varierande omfattning

Den genomförda kartläggningen har inte kunnat identifiera någon tystnadskultur som råder över en hel förvaltning eller bolag. Däremot förekommer det i varierande omfattning, i olika förvaltningar och bolag och det finns flera orsaker till att det förekommer och upprätthålls.

Mest kritiskt är det i socioekonomiskt svaga områden där det finns en större rädsla för att utsättas för konkreta hot- och våldshandlingar och där det i flera verksamhetsområden har skett en normförskjutning för vad man accepterar som medarbetare.

Sju bakomliggande orsaker

– Vi har identifierat sju framträdande bakomliggande orsaker till individuell tystnad och tystnadskulturer. Det är otillåten påverkan, parallella samhällsstrukturer, rädsla för hot och våld, rädsla för repressalier, rapportering och rättsprocessen, boende och arbete i samma område och en normalisering av vad som är accepterat, säger Catharina Lindstedt.

I förslaget till handlingsplan som Göteborgs Stad tagit fram finns flera olika insatser indelade under tre olika fokusområden; ökad tydlighet och struktur, ökad kompetens samt stärkt ledarskap och organisationskultur.

– Syftet är att ge medarbetare och chefer förutsättningar för att göra rätt och att ha en god arbetsmiljö. Många av punkterna handlar om att skapa en öppenhet och dialog eftersom det är en av de bästa framgångsfaktorerna mot otillåten påverkan och tystnadskultur.

Utbildning och organisationskultur

Flera av insatserna har Göteborgs Stad redan börjat arbeta med, och några har funnits sedan starten av det strukturerade arbetet för att motverka otillåten påverkan 2019. Exempel på det är utbildningsinsatser och en metodhandbok.

Chefer ska också få förutsättningar för att skapa en god organisationskultur på sin arbetsplats.

– Det är oerhört viktigt att stadens chefer har förutsättningar för att skapa en god organisationskultur för att kunna ge den arbetsmiljö som medarbetarna ska ha, säger Catharina Lindstedt .

 

Trygg stad för alla

Alla som lever, verkar eller vistas i staden ska vara trygga och säkra i Göteborg. Alla ska kunna röra sig fritt och vara trygga i sina hem. Ingen ska behöva begränsa sitt vardagsliv eller avstå från att besöka en plats på grund av rädslan för att utsättas för brott. Göteborgs Stad arbetar kunskapsbaserat mot aktuella läges- och problembilder för att öka tryggheten och tilliten samt förebygga och minska brottsligheten i staden. Arbetet sker i samverkan med fastighetsägare, näringslivet, polisen och andra statliga och regionala aktörer och myndigheter samt akademin. Den samlade förmågan är även beroende av goda krafter hos civilsamhället, både i organiserad form och av enskilda.