Göteborgs Stads befolkningsprognos klar. År 2040 förväntas göteborgarna vara 151 000 fler. Många av dem kommer att vara över 85 år, vilket kan bli en utmaning för äldrevård och - omsorg. Samtidigt förväntas antalet göteborgare i arbetsför ålder öka.

Lutz Ewert. Foto: Kajsa Sandin

Enligt en ny befolkningsprognos från Göteborgs Stads statistiker kommer Göteborg att fortsätta växa med ungefär 7 200 invånare per år fram till år 2040.

– Det beror på att vi har en stadig inflyttning, det föds många barn och att vi lever allt längre, säger Lutz Ewert på stadsledningskontorets statistikavdelning.

Varje år sammanställer statistikavdelningen en befolkningsprognos som visar hur Göteborg förväntas att utvecklas de närmsta 20 åren. Prognosen ger ett viktigt underlag när Staden planerar sina verksamheter.

En tydlig trend, som startade redan 2005, är att antalet födda blir fler. Anledningen till det är 40-talets stora barnkullar och att vi lever längre idag. År 2040 kommer vi ha en stor grupp göteborgare som är 85 år och mer.

– Det blir en utmaning för Göteborgs Stad. Idag finns 4000 platser inom äldrevården och enligt prognosen krävs 2700 nya platser de närmsta 20 åren, säger Lutz Ewert.

Samtidigt har de stora barnkullarna från 60-talet fyllt 65 år.

– Vi kommer att få en stor grupp pensionärer.

Behövs fler skolplatser
Även antalet grundskolebarn ökar, vilket beror på att antalet födda har ökat under stora delar 2000‐talet. Det kommer att krävas 500 fler skolplatser om man räknar med klasser på 25 elever.

– Det här är en väntad utveckling eftersom antalet födda har legat på en stabilt hög nivå i flera år. Sedan 2011 föds det ungefär lika många barn varje år.

Det här skulle kunna ge goda förutsättningar för samhällsplanering. Men tyvärr ställer en ytterligare och svårförklarad trend till det. För trots att stadens invånarantal växer varje år ökar inte antalet födda. Det betyder att göteborgarna är mindre benägna att skaffa barn, vilket brukar vara fallet i oroliga och osäkra tider. Men det de senaste åren har vi haft en högkonjunktur.

– Det borde ha ökat benägenheten att skaffa barn. Men så ser det inte ut och experterna hittar ingen riktig förklaring till det. Det ser likadant ut i hela landet och är lite oroväckande.

Stadig inflyttning till storstäder
En positiv trend är att antalet göteborgare i arbetsför ålder kommer att öka. En stor anledning till det är att Göteborg är en attraktiv stad för många unga vuxna.

– De flyttar hit för studier, arbete eller lockas helt enkelt av storstaden. Så ser det ut i alla tre storstäder. I många andra kommuner är bilden en helt annan, de unga flyttar ut och befolkningen i arbetsförålder minskar.

En befolkningsprognos bygger på att befolkningen kommer att förändras i likhet med hur det sett ut de senaste åren. Men början på 2020 liknar inget vi har sett tidigare.

– På grund av coronavirusets spridning stängs stora delar av samhället ner just nu och vi vet inte hur effekterna kommer att bli. Till exempel får vi troligtvis en kraftig ökning av permitteringar, vilket gör att människor inte flyttar på samma sätt och det påverkar befolkningsstatistiken.

Lutz Ewert flaggar för att prognosen kan komma att ändras.

– Men det berör bara de närmsta åren. På lång sikt räknar vi med att den stämmer, säger han.