Ny arbetsmodell för Göteborgs Stad. Tidigare misstankar om mutor och oegentligheter i Göteborg stad leder nu till att stadens alla byggande organisationer får en gemensam byggprocess. Kommunstyrelsen ska behandla förslaget till ny arbetsmodell på onsdag i nästa vecka.

Avslöjanden om missförhållanden och oegentligheter inom stadens organisation har fått följder på flera plan. Just nu läggs bland annat sista handen vid en whistleblower-funktion som gör det möjligt för den som misstänker oegentligheter att via ett advokatkontor slå larm.

Sju delprocesser
Samtidigt lanseras nu en gemensam byggprocess för stadens alla byggande organisationer – ett uppdrag som kommunstyrelsens presidiedelegation gav stadsdirektören Åke Jacobsson förra sommaren och som sedan hamnade hos stadskansliet och lokalsekretariatet.

2768.jpg
I förslaget om en ny gemensam byggprocess delas hela arbetskedjan in i sju delprocesser där det enkelt uttryckt inför varje nytt steg finns en kontrollstation. De sju delprocesserna är: Beslut-förstudie-program-projektering-produktion-överlämning/avslut-återkoppling.

Byggprocessen kommer dessutom att vara uppbyggd i tre olika kravnivåer där röd nivå innebär obligatoriska regler för hur och vad som ska göras. Gul och grön nivå ger större friheter.

”Man kan inte bara förlita sig på kontrollmekanismer”
– Inom Göteborg Stad finns det cirka 20 byggande organisationer. Det förslag vi nu presenterar backas upp av alla, men den här nya gemensamma byggprocessen är förstås ingen garanti för att det som hände inte kan hända igen säger lokalsekretariatets direktör Claes Johansson och fortsätter:

– Min erfarenhet är att man inte bara kan förlita sig till kontrollmekanismer – man måste också ha en ständigt pågående diskussion kring moral- och etikfrågor.

Alla de byggande organisationerna kommer att få vara med och betala den nya processen vars administration ska sortera under lokalsekretariatet och stadsledningskontoret.

– Det här blir både bättre och billigare än att det ska utvecklas på 20 olika ställen, säger Claes Johansson som ser flera fördelar med en samordning:

Projekt för renare byggen pågår parallellt
– Vi blir bättre och duktiga beställare, vi minskar den organisatoriska sårbarheten i staden, vi kan uppträda mer enhetligt och affärsmässigt och projektledare och medarbetare blir tryggare i sina roller.

På onsdag 24 augusti behandlar kommunstyrelsen förslaget till ny gemensam byggprocess. Efter en inkörningsperiod, pilotprojekt och utbildningsinsatser räknar man med att det nya obligatoriska arbetssättet ska vara på plats i januari 2013.

Ett projekt kallat Rena byggen pågår parallellt med den nya byggprocessen och övriga insatser. Målet är att i samarbete med byggherrar, representanter för skatteverket och polisens ekobrottsmyndighet minimera riskerna för svart arbetskraft på stadens byggarbetsplatser. Dels genom närvarokontroll på byggena men också via skatteredovisningar från entreprenörerna.

Satsningen ska vara helt genomförd senast 2013.