Är det möjligt att slå ihop stadsdelsnämnderna Frölunda och Högsbo? Den frågan ska nu utredas, beslutade kommunstyrelsen på onsdagen.

Kommunstyrelsen klubbade förslaget från S, MP, M, FP och KD om att ge stadskansliet i uppdrag att utreda förutsättningarna för en sammanslagning av två stadsdelsnämnder.
”Frölunda och Högsbo är två stadsdelar som står inför ett omfattande förändringsarbete de närmaste åren. Samtidigt har man stora rekryteringsbehov på ledningsnivå”, skriver partierna i sitt förslag.

Förslaget bifölls med full majoritet, dock med viss reservation från V, som i ett yttrande skriver att ”Vårt kommande ställningstagande i frågan beror på vad som framkommer i utredningen.”

Ett tilläggsyrkande från M, FP och KD bordlades till nästa sammanträde. Yrkandet lyfter frågan om att åter diskutera och göra en översyn av hela SDN-organisationen.