”Vi ser allvarligt på bristerna”. Ordningsvakter i och runt boendena och ett genomgripande arbete för att utveckla det sociala arbetet. Det är några av åtgärderna som ska öka tryggheten på akutboendena Nya tillfället och Alma. Socialförvaltningen sydväst antog i veckan en handlingsplan efter att en extern genomlysning pekat på brister i verksamheterna.

Anna Holmqvist är tillförordnad direktör vid Socialförvaltningen Sydväst. Foto: Malin Wändahl

De senaste åren har det varit flera allvarliga händelser i och runt Nya tillfället och Alma, två akutboenden i Högsbo industriområde för personer i hemlöshet. I början av mars knivskars en man till döds på Nya tillfället.

Efter händelsen tillsatte boendet ytterligare en ordningsvakt, skärpte rutinerna för att förhindra att vapen tas in och socialnämnden Sydväst beslutade att göra en extern genomlysning av verksamheterna.

Extern genomlysning pekar på brister

Nu är genomlysningen klar och den visar på flera brister. De flesta av bristerna bottnar i att uppdraget och målet för Nya Tillfället är otydligt vilket gör det svårt för medarbetare och chefer att veta vad som förväntas i arbetet. Det saknas riktlinjer för hur det sociala arbetet ska bedrivas, ledarskapet upplevs som otydligt och de båda boendena upplevs som otrygga av både medarbetare och boende.

– Vi ser allvarligt på bristerna. Vi har flera områden att arbeta vidare med och vi ska jobba långsiktigt. Medarbetare och chefer behöver bättre förutsättningar för att kunna ge brukarna rätt stöd, säger Anna Holmqvist, tillförordnad direktör vid Socialförvaltningen Sydväst.

Handlingsplan beslutad

Socialnämnden Sydväst tog tidigare i veckan beslut om en handlingsplan. Den innehåller bland annat en fortsatt satsning på två ordningsvakter inne på Nya tillfället och ett genomgripande arbete med uppdrag, mål och att utveckla det sociala arbetet på boendena.

För att öka tryggheten utanför de båda boendena ska ordningsvakter patrullera i området på kvällar och nätter. Polisen har beviljat Göteborgs Stads ansökan om att göra området runt boendena till ett LOV 3-område. LOV står för Lagen om ordningsvakter, och innebär att ordningsvakter får patrullera inom ett begränsat område under bestämda tider. Andra åtgärder i den yttre miljön handlar om att göra det svårare för den som vill begå brott, till exempel genom att röja sly och träd i området.

Bättre samarbete med sjukvården

En annan prioriterad fråga i handlingsplanen är förbättrat samarbete med sjukvården. Flera av de boende har komplexa behov som kräver att kommunen och sjukvården arbetar tillsammans. Boendena ska därför samarbeta mer de verksamheter som ger stöd till personer med missbruk och annan psykiatrisk diagnos.

Socialförvaltningen Sydväst ska också jobba vidare för att hitta en lösning för Alma, som är ett akutboende för utsatta kvinnor som lever i hemlöshet. Boendet ligger idag vägg i vägg med Nya tillfället och det finns en otrygghet bland kvinnorna som bor där.

Förslag om verksamheterna för kvinnor klart i slutet av året

– Vi ser nu över helheten, hur Alma och våra andra verksamheter för kvinnor ska organiseras för att det ska bli så bra som möjligt för brukarna. Ett förslag blir klart i slutet av året, säger Anna Holmqvist.

Viktigt framåt blir också att utveckla stödet för att fler ska komma vidare från stadens akutboenden till mer långsiktiga boenden. Alma och Nya tillfället är akutboenden där man bara ska bo en kortare tid, men idag finns det personer som regelbundet återkommer till verksamheterna i brist på alternativ.

– Vi jobbar för att utveckla mer flexibla stödinsatser i staden, där vi utgår från varje persons förutsättningar och behov. Akutboenden kommer behövas även framåt, men de ska vara trygga och ett kort stopp på vägen till ett mer varaktigt boende. Vi ska fokusera på vad varje person behöver för att klara av att bo i ett boende och vad vi kan göra för att stötta under den korta tid man bor hos oss, säger Anna Holmqvist.