Fyraårigt projekt startar i Göteborg. Förbättrade möjligheter till utbildning, arbete och hälsa är tre av de viktigaste faktorerna då den romska minoriteten ska inkluderas bättre i Sverige. Det anser åtminstone romerna själva och det blir därför några av knäckfrågorna för den projektledare som nu ska projektanställas, efter onsdagens beslut i kommunstyrelsen.

Det är regeringen som utsett bland annat Göteborg till så kallad pilotkommun för romsk inkludering. Efter en längre tids dialog med romska företrädare har Göteborgs Stad nu tagit ställning till det förslag på upplägg för det fyraåriga projektet, och i dag gav alltså kommunstyrelsen sitt klartecken.

– De romer som ingått i dialoggruppen har själva poängterat behovet av att fokusera på de romska barnens skolgång, dels att hjälpa dem att klara studierna men också att stödja föräldrarna i deras syn på vikten av närvaro i skolan, säger Lennart Engström på Stadsledningskontoret.

Bryta ömsesidig misstro
Stöttning för att ta sig in på arbetsmarknaden och hjälp med hälsoproblem är andra områden som det kommande projektet ska fokusera på.

– Över huvud taget handlar projektet om att försöka bryta en månghundraårig, dubbelriktad misstro mellan romer och majoritetssamhället, säger Lennart Engström.

Beslutet i kommunstyrelsen innebär att stadsdelen Östra Göteborg får i uppdrag att så snart som möjligt tillsätta en fyraårig projektledartjänst som ska arbeta med den romska inkluderingen i staden. Tjänsten och aktiviteterna finansieras av regeringen med 700.000 kronor per år i fyra år, sedan förväntas de upprättade strukturerna bekostas av stadens befintliga ekonomiska ramar.

Kommunstyrelsen gav också stadsledningskontoret i uppdrag att utreda behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg.