Föräldrar tar språngbräda till arbetslivet. Genom att skapa skräddarsydda jobb inom stadsdelen har Västra Göteborg hittat en modell för att skapa jobb till föräldrar. På så sätt minskar antalet familjer med försörjningsstöd, vilket ger stadsdelens barn en bättre start i livet.

Läs mer på sidan 18 i magasinet Vårt Göteborg nr 4
Läs också: Jobbhörnet i Angered ger hjälp inom 48 timmar [2016-12-07]

I Västra Göteborg är 25–35 personer ständigt i arbete i så kallade språngbrädan-jobb, skräddarsydda jobb inom stadsdelens verksamheter som ska hjälpa utsatta människor in i arbetslivet. Huvudfokus i satsningen ligger på föräldrar.

– De som kommer till oss har levt med försörjningsstöd i minst 1,5 år och har inte lyckats ta sig ur situationen på egen hand. Då kan vi gå in och erbjuda en anställning inom stadens verksamheter på en skola, förskola, inom äldreomsorgen eller något annat.

Det berättar Katarina Beermann är enhetschef för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser i stadsdelen Västra Göteborg. Hon berättar att Språngbrädan funnits i stadsdelen sedan 2013. Projektet är ett av skälen till att antalet personer med försörjningsstöd har minskat med 10 procent i januari–juni 2016 jämfört med samma period 2015.

En extra resurs
Satsningen är uppskattad – inte bara av de som för jobb – utan också på de arbetsplatser som får en extra resurs.

– Plötsligt finns en person som kan putta lite extra på en gunga eller sitta och prata eller spela spel på ett äldreboende. Något som man med en ordinarie bemanning inte har tid till. Det bidrar till ett bättre arbetsklimat för alla. Och vi kan erbjuda bättre service till våra medborgare, säger Katarina Beermann.

Under anställningstiden ingår det att varje vecka aktivt söka jobb på arbetsförmedlingen i två timmar. Jobbsökandet görs på arbetstid och den arbetssökande kan få hjälp med att sätta samman sitt CV, träna på intervjuer och annat praktiskt som kan underlätta i processen. Den stora skillnaden är att man i stället för att vara långtidsarbetslös och sysslolös har aktuella referenser, ett uppdaterat CV, och en arbetsgivare som kan intyga att personen fungerar väl på en arbetsplats enligt Katarina Beermann.

– Vi vill ju att vår satsning ska ge personerna en skjuts att komma ut. En energikick för att skaffa ett eget jobb. Eller en utbildning som skapar möjligheter för att i det långa perspektivet kunna försörja sig själva.

Rätt insatser till rätt person
Anna Öhman är socialsekreterare för unga vuxna i Västra Göteborg. Även inom hennes ansvarsområde har antalet personer med försörjningsstöd minskat, kanske inte huvudsakligen för att hennes klienter lotsats in i jobb utan för att de lotsats rätt.

– Jag ansvarar för ungdomar upp till 24 år som av någon anledning inte kommit in på arbetsmarknaden och därför söker försörjningsstöd. Ofta är de ungdomar med stora behov av stöd. Mitt uppdrag handlar om att hjälpa dem att tänka rätt och att hitta till rätt instans.

Anna Öhman berättar om möten med ungdomar som har förhoppningar och ambitioner. Som gör så gott de kan, men som ändå inte lyckas. Och orsakerna kan vara många.

– Vi möter en hel del ohälsa. Ungdomar som har behov av kontakt med sjukvården eller som av olika skäl befinner sig i en socialt mycket svår situation.

Modellen för att hjälpa ungdomarna till en egen försörjning handlar om att bygga relationer. Ge varje individ tid och engagemang så att den ansvariga socialsekreteraren kan lotsa till rätt hjälp och rätt insatser.

– Vi har ett förhållandevis lågt antal klienter på ungdomstjänsterna vilket ger möjlighet till täta besök med varje person som kommer till oss. Då känner de sig trygga och vi kan hitta tid att verkligen lära känna varandra, säger Anna Öhman.

Minska klyftorna
När det handlar om att lotsa vidare har socialsekreterarna tät kontakt med samarbetspartners inom den egna organisationen, arbetsförmedling, sjukvård, arbetsgivare och ideella organisationer. Och samma sak gäller inom Språngbrädan som numer är en del i ett större projekt i Västra Göteborg som handlar om att minska klyftorna i samhället. Detta är inte minst viktigt för barnfamiljer där föräldrarnas situation påverkar barnen både i dag och i framtiden.

– När föräldrarna blir självförsörjande minskar antalet barn som lever med försörjningsstöd. Det innebär dessutom att barnen kommer i väg till förskola och skola och på så sätt får en bättre start i livet, säger Katarina Beermann.