Tina Liljedahl Scheel, hr-direktör i Göteborgs Stad.

Fler svarade. Små förändringar men en lite högre svarsfrekvens. Det visar resultaten av Göteborgs Stads medarbetar- och chefsenkät. Årets enkät var kortare för att ge mer tid för förvaltningar och bolag att följa upp resultaten.

Göteborgs Stad har gjort medarbetarundersökningar sedan år 2000. Tanken är att få veta hur medarbetare och chefer värderar olika delar av sina arbetsförhållanden och på så vis få ett underlag för kontinuerligt förbättringsarbete.

Kortare enkät ger mer tid till uppföljning
Undersökningen genomfördes mellan den 25 november och 15 december 2019. Cirka 29 000 medarbetare och chefer svarade vilket ger en svarsfrekvens på 70 procent för medarbetare och 91 procent för chefer. Det är en ökning med en procentenhet i båda kategorierna jämfört med 2018.

Enkäten är mindre omfattande än tidigare och fokuserar på det som kallas hållbart medarbetarengagemang, HME, och kränkande särbehandling. Det tidigare använda Nöjd medarbetarindex, NMI, är inte med i årets enkät.

Att 2019 års enkäten är kortare beror på att nästan alla förvaltningar har kommit med synpunkter om att medarbetarenkäterna kommit för tätt. Precis när arbetsplatserna kommit igång med sin handlingsplan utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet så har det varit dags för en ny enkät.

Med en mindre omfattande enkät kan arbetsplatserna fortsätta jobba med handlingsplanerna och använda resultatet till en lägesmätning.

Påverkar stadens roll som attraktiv arbetsgivare
Det är viktigt att det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår och där är enkäten ett av flera verktyg menar Göteborgs Stads hr-direktör Tina Liljedahl-Scheel:

– Det systematiska arbetsmiljöarbetet är viktigt för att utveckla allas våra förutsättningar och vår arbetsmiljö. Det är avgörande för Göteborgs Stads möjlighet att leverera verksamhet av god kvalitet. Detta har också stor påverkan på vår roll som attraktiv arbetsgivare, säger hon.

HME-indexet får man fram genom att medarbetare och chefer svarar på ett antal frågor kring motivation, ledarskap och styrning.

HME-index har gått ner en enhet för både chefer och medarbetare. Avrundat blir effekten totalt två procentenheter. Indexet ligger därmed tre enheter under Sveriges kommuner och regioners genomsnitt 2019. HME-index är högst i stadsdelsförvaltningarna, 77, och lägst i bolagen, 74. HME har gått ner i stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag – minus två enheter i alla tre.

Små förändringar i frågor om kränkningar och diskriminering
Andelen som svarat att de utsatts för kränkande särbehandling är oförändrad förutom i gruppen som utsatts av brukare, elever eller kund där andelen minskat med en procentenhet.

Andelen utsatta för sexuella trakasserier är samma som 2018, liksom andelen som svarat att de utsatts för diskriminerande behandling på grund av någon av diskrimineringsgrunderna.

Andelen som svarat att de utsatts för våld eller hot om våld är också oförändrad förutom gruppen som utsatts av brukare, elev eller kund där andelen har ökat med en procentenhet.