Ny förvaltning och ny personalavdelning. Och en unik chans att tänka nytt. Som första nämnd satsar Sociala resursnämnden på att motverka diskriminering genom att upprätta en likabehandlingsplan.

Alla arbetsplatser med mer än tio anställda är enligt lag skyldiga att upprätta jämställdhetsplaner. Syftet är att utjämna könsskillnader på arbetsplatsen.

Men Göteborgs nya nämnd, Sociala resursnämnden, ville vidga det hela till att också omfatta funktionshinder, sexuell läggning och etnisk bakgrund. Därför valde man istället att upprätta en likabehandlingsplan.

Skolor måste ha likabehandlingsplan mot kränkningar

– När vi tog fram jämförande statistik mellan kvinnor och män på förvaltningen såg det ganska bra ut. Däremot fanns det andra områden som var sämre. Till exempel finns inte en enda person med utomnordisk bakgrund i våra ledningsgrupper, säger Tommy Christensen, personalsekreterare på Sociala resursnämnden.

– Vi vill sätta fokus på begreppet likabehandling som länge diskuterats inom EU. Syftet är att ingen anställd eller arbetssökande ska bli diskriminerad eller behandlas sämre än någon annan, säger han.

Sedan något år tillbaka är skolorna skyldiga att upprätta en likabehandlingsplan för att skydda eleverna mot kränkande behandling. Något motsvarande lagkrav finns inte för övriga offentliga förvaltningar.

Enligt Jämo har tidigare ingen kommunal nämnd på eget initiativ upprättat en likabehandlingsplan.

Kulturförvaltningen och Linnéstaden på gång

– Men från centralt håll går man mot ett samlat begrepp mot diskriminering. JämO, HomO och DO kommer slås samman till en myndighet och man håller på att utforma en ny lagstiftning inom området, säger Tommy Christensen.

Han är tydlig med att det inte bara ska bli en nytänkande tjänstemannaprodukt. Likabehandlingsplanen ska också integreras i förvaltningens praktiska arbete.

– Planen är färdig och har antagits av nämnden. Nu håller vi på att sätta ihop en styrgrupp som kommer lyfta upp frågorna och diskuteras dem på enhetsnivå. Alla måste förhålla sig till målen i planen.

Inom Göteborgs stad gör varje organisation en egen jämställdhetsplan. På kulturförvaltningen har man också jobbat med begreppet likabehandling och har, precis som sociala resursnämnden, upprättat en likabehandlingsplan som ska antas vid nästa nämndmöte.

Linnestaden har också utvidgat sin jämställdhetsplan och kallar den för jämställd- och mångfaldsplanen.

För tidigt för centrala riktlinjer

Men enligt Inger Rydström på stadskansliets jämställdhetsgrupp är det för tidigt att gå ut med centrala riktlinjer för hur förvaltningarna ska utforma sina planer mot diskriminering.

– Vi har valt att vänta och följer arbetet med den nya lagstiftningen som förväntas komma vid årsskiftet 2008/2009. Det här är ganska komplicerade saker som rör hela arbetsrätten. I den nya lagen tar man även hänsyn till könsidentitet och ålder – hittills har vi i Sverige varit ensamma i hela EU om att inte lagstadga mot diskriminering av ålder, säger Inger Rydström.

Hon menar att all diskriminering i grunden handlar om samma mekanismer.

– De förvaltningar som jobbar grundligt med exempelvis jämställdhetsfrågor mellan kvinnor och män har därför ett försprång, säger Inger Rydström.