Överskott nödvändigt inför nästa år. Stabilt ekonomiskt läge för innevarande år men framigenom ser det sämre ut. 2011 väntas sluta i ett överskott på runt 800 miljoner kronor – något som behövs för att klara kostnadsökningarna under 2012. Det skriver stadsledningskontoret i sin senaste uppföljningsrapport.

Prognosen för den svenska tillväxten har skrivits ner av både Sveriges kommuner och landsting (SKL) och statliga Konjunkturinstitutet. I början av året såg den ekonomiska utvecklingen ljus ut för Sverige men under den gångna sommaren har detta förbytts till oro, orsakad av eurokrisen, skuldtyngda stater, stora börsfall och banksystem i gungning.

Stora kostnadsökningar 2011 och 2012
– Göteborgs Stads ekonomiska läge är oerhört svårbedömt framöver, situationen är dock inte alarmerande men läget kan snabb förvärras, säger Eva Hessman, budgetchef på stadsledningskontoret.

Stadens kostnader väntas öka under både 2011 och 2012, samtidigt har SKL skrivit ner prognosen för de väntade skatteintäkterna 2012 och framåt. Årets stora överskott kommer alltså att behövas för att klara kostnadsökningarna nästa år.

De ekonomiska konsekvenserna av att Göteborgs Stad ska vara med och finansiera hamnbanan med närmare 160 miljoner kronor och delar av det Västsvenska paketet med cirka 417 miljoner kronor är inte medräknade i prognosen för årets resultat men de här posterna måste hanteras innan bokslutet skriver stadsledningskontoret.

Fler miljömåltider
I rapporten har stadsledningskontoret också följt upp några av årets prioriterade budgetmål. Det mål som förväntas bli uppfyllt helt är det om fler serverade miljömåltider i de kommunala köken.

Viss uppfyllelse noteras av målen om fler nybyggda bostäder, ökad eleffektivitet, minskad förbrukning av fossila bränslen och bättre miljö genom ökat kollektivresande och cykling. Däremot är det svårt att bedöma om staden kommer att nå målen om minskad nedskräpning, ökad resurshushållning och att äldre ska få mer inflytande över sin vardag.

Svårt rekrytera rektorer och äldreomsorgschefer
Sedan flera år har Göteborgs Stad målet att minska andelen ofrivilligt deltidsanställda, och det ser i år ut att kunna uppfyllas delvis. Däremot ser man ingen minskning alls i andelen arbetad tid som utförts av timanställda.

I september hade staden 40 200 anställda (bolagen ej inräknade). Det är 570 fler än för ett år sedan. Förskola, socialtjänst och de tekniska nämnderna behöver rekrytera mer personal. Det handlar både om nyanställningar och om ersättare för dem som går i pension men konkurrensen om kvalificerade ingenjörer och tekniker är hård. Stadsdelarna har också rapporterat att de haft svårt att rekrytera grundskolerektorer och enhetschefer inom äldreomsorgen.