Göteborg fortsätter växa. Oron i världsekonomin väntas påverka den svenska ekonomin och därmed även Göteborgs Stad allt mer framöver. Stadens ekonomi är stabil med ett förväntat strukturellt resultat på 550 miljoner kronor för 2012 men marginalerna krymper. Kostnaderna har fortsatt att öka, framför allt i stadsdelarna samtidigt som SKL skrivit ner sina prognoser för skatteintäkterna. Det skriver stadsledningskontoret i sin senaste uppföljningsrapport.

– Man kan tycka att 550 miljoner är ett stort belopp men med tanke på att Göteborgs Stad har en omsättning på 32 miljarder så är det inte så mycket, faktiskt bara tre procent, säger ekonomidirektör Eva Hessman.

– Vi behöver ha ett så pass stort överskott 2012 för att kunna finansiera den kostnadsutveckling som är planerad för 2013, fortsätter hon.

Fler hemtjänsttimmar ökar stadsdelarnas kostnader
Den senaste uppföljningsrapporten visar det ekonomiska läget fram till och med augusti. Stadens kostnader väntas öka med lite över sex procent under året vilket är något mer än vad stadsledningskontoret bedömde i våras.

– Den höga kostnadsutveckling som råder under 2012 och planeras för 2013 måste sannolikt dämpas framöver för att vara långsiktigt hållbar, säger Eva Hessman, ekonomidirektör i Göteborgs Stad.

Stadsdelarnas kostnadsutveckling har ökat under året. Utvecklingen förklaras framförallt av en kraftig ökning av antalet köpta boendeplatser inom individ- och familjeomsorgen, en fortsatt hög kostnadsutveckling inom funktionshinderverksamheterna och en högre kostnadsutveckling inom äldreomsorgen än väntat, främst handlar det om att antalet hemtjänsttimmar ökat.

Samtliga stadsdelar har budgeterat underskott för 2012 men fem av stadsdelarna prognostiserar större underskott än vad som är budgeterat. Störst är avvikelsen för Majorna-Linné, Lundby och Norra Hisingen. Det finns även risk för att Östra Göteborg och Västra Göteborg inte når sina budgeterade resultat.

Många stora investeringar
Om man också räknar in reavinster och engångsintäkterna för återbetalningen av premier från AFA försäkringar så ser resultatet för 2012 ut att bli drygt en miljard.

Detta räcker ändå inte riktigt till för att täcka de stora investeringar som är planerade för 2012, till exempel utbyggnaden av utflyktslekplatser, nya spårvagnsspår i den så kallade Munkebäckslänken och vid Skeppsbron, sim- och ishallen i Angred och en lång rad ombyggnader för kollektiv- och cykeltrafiken i Västsvenska paketet.

– Resultatet skulle behöva vara ytterligare några hundra miljoner för att staden ska slippa finansiera investeringarna med lån, säger Eva Hessman.

I september hade Göteborgs Stad 40 750 anställda varav drygt två tredjedelar är tillsvidareanställda på heltid. Rörligheten bland stadens chefer är fortsatt stor, särskilt bland enhetschefer. Över 200 chefer har fått nya uppdrag.
Totalt väntas antalet årsarbetare öka med 550, ökningen sker framförallt inom förskolan och funktionshinderverksamheten.

Finnkampen och Madonna gick sämre än väntat
Västsvenska paketet innebär också att staden måste rekrytera bland annat ingenjörer, en yrkesgrupp som det är hård konkurrens om i Göteborgsregionen. Trots det stora rekryteringsbehovet har staden hittills i stort sett lyckats fylla behovet av bland annat förskollärare, ingenjörer och sjuksköterskor.

För stadens bolag har det hittills i år totalt sett gått bättre än budgeterat, men exempelvis Gotevent visar ett sämre resultat jämfört med budget vilket förklaras av att Finnkampen och Madonnas konsert gick sämre än väntat.

I rapporten har stadsledningskontoret också följt upp några av de prioriterade budgetmålen. Målet om att andelen miljömåltider visar god måluppfyllelse:

”Andelen miljömåltider ökar generellt men en hämmande faktor är begränsad tillgång till ekologiskt kött och högre pris”, skriver stadsledningskontoret.

I rapporten konstaterar stadsledningskontoret också att målet om att bygga 2500 nya bostäder uppfylls delvis – cirka 2000 nya bostäder väntas bli klara i år. Vidare konstaterar stadsledningskontoret att målet om att förbrukningen av fossila bränslen ska minska också uppfylls delvis. Oljeeldningen av fastigheter minskar stadigt och det ställs högre krav på energisnåla fordon. I rapporten nämns också satsningarna på biogas, eldrift och elhybrider och fler miljöfordon.