Planerad expansion gav ökade kostnader. 2011 slutade på 411 miljoner plus för Göteborgs Stad. Ett stabilt resultat men ändå en försvagning jämfört med 2010, främst för att kostnaderna ökade snabbare än skatteintäkterna. Kostnadsökningarna var väntade då staden befinner sig i en planerad expansionsfas men måste dämpas framöver. Det konstaterar stadsledningskontoret i årsredovisningen.

”2011 inleddes med stark tillväxt och stark ekonomisk framtidstro” skriver stadsledningskontoret.

Men den positiva utvecklingen dämpades under våren när den internationella finansoron tog ny fart. Trots detta har staden hittills tagit sig igenom den ekonomiska turbulensen utan att hamna i obalans.

Personalvolymerna ökade
”Under såväl 2011 som 2012 är de ekonomiska marginalerna goda och rymmer en betydande kostnadsutveckling” skriver stadsledningskontoret.

Kostnadsökningarna, som bromsades kraftigt både under 2009 och 2010, tog fart under fjolåret och personalvolymerna ökade också eftersom kommunen befinner sig i en planerad expansionsfas.

Både 2010 och 2011 hade Göteborgs Stad stora engångskostnader på runt två miljarder kronor för medfinansiering av infrastruktursatsningar, främst inom Västsvenska paketet. Kommunen investerade för 1,4 miljarder vilket var något mer än året innan.

– Den största delen av investeringarna kunde finansieras med skatteintäkter, vilket gjorde att kommunens finansiella handlingsutrymme blev något bättre, säger Hans Petersson, Göteborgs Stads koncernredovisningschef.

Organisationsförändringar en påfrestning
Inflyttningen till Göteborg var fortsatt stor i fjol men det föddes färre barn. Göteborg har nu passerat 520 000 invånare och behovet av lägenheter är stort. Under 2011 blev 1700 bostäder klara, 1500 av dessa var nybyggda.

2011 innebar också stora förändringar inom Göteborgs Stads organisation då 20 stadsdelar blev 10 och en ny lokalförvaltning bildades. Totalt rekryterades 560 chefer varav 470 i stadsdelssektorn under året. Stadsledningskontoret konstaterar att organisationsförändringarna har inneburit påfrestningar för verksamheter och arbetsmiljö.

Vad gäller utsikterna för den närmaste framtiden så har de senaste årens kraftiga konjunktursvängningar gjort det svårt att göra prognoser och därmed svårt att hantera kommunens finansiering.

– Det är inte hållbart att kostnaderna fortsätter att öka i samma takt utan de måste dämpas framöver, säger Hans Petersson.