Skulle varit klart förra året. Trösklar, trappor och annat som hindrar och ställer till problem för människor med funktionsnedsättning skulle vara borta i Göteborgs Stad år 2010. Så blev det inte. Nu görs ett nytt försök som tar sikte på målgång våren 2013.

Kommunstyrelsen har gett fastighetskontoret i uppdrag att samordna en omstart på arbetet med att få bort ”enkelt avhjälpta hinder” som det heter i plan- och bygglagen.

Fast så enkelt är det inte alltid. Reglerna om vad som utgör ett hinder och om det verkligen måste tas bort och vem som i så fall ska betala är inte helt glasklara.

Redan 2007 startade kommunen en inventering om de ”enkla hindren”, med siktet att de skulle vara undanröjda 2010, vilket också var riksdagens mål. Men den inventeringen gav magert resultat.

Mycket kvar att inventera
– Mellan 12 och 15 procent gjordes då, så det finns mycket kvar att inventera, säger Birgitta Branegård på fastighetskontoret.

En orsak till att det förra försöket inte lyckades, var att den stora omorganisationen av staden, från 21 till 10 stadsdelar, kom emellan.

– Det var så mycket andra viktiga frågor som skulle tas om hand, så den här frågan försvann i det stora hela, eller hamnade mellan stolarna, säger Birgitta Branegård.

– Men nu har vi ett väldigt tydligt politiskt uppdrag, som jag tror ska hjälpa processen framåt.

Flera nätverk
På tisdagen hölls en kick-off för arbetet, då ett 80-tal nyckelpersoner samlades och gick igenom uppdraget.

– Nu ska vi bilda en organisation i olika nätverk för att hitta former för inventeringen och kunna diskutera vad som är enkelt avhjälpta hinder, säger Birgitta Branegård.

– I nätverken ska det finnas representanter både för verksamheterna, som har ansvar gentemot medborgarna, och fastighetsägarna, som har ansvar för åtgärderna.

Ett första nätverk för stadsdelarna och lokalförvaltningen träffas redan på fredagen, sedan ska nätverk bildas för de olika fackförvaltningarna, bolagen, arenorna, kollektivtrafiken med flera.

Inventeringen sker med samma verktyg den här gången som förra gången, en tillgänglighetsdatabas med fem kategorier, som utgår från olika funktionsnedsättningar.

Syns i Serviceguiden
Resultatet kopplas sedan till Serviceguiden på Göteborgs Stads hemsida, där vem som helst kan gå in och kolla tillgängligheten för en arena, ett bibliotek eller ett stadsdelskontor.

För bostäder finns en T-märkning (T för tillgänglighet) som de kommunala bostadsbolagen och Boplats Göteborg arbetar med, men även här finns mycket kvar att göra.

– De tre största kommunala bolagen har inventerat runt 64.000 av sina 70.000 befintliga lägenheter och av dem är ungefär 12 procent T-märkta. Nyproduktionen däremot bör automatiskt få T-märkningen, säger Birgitta Branegård.

– Vi arbetar även med att få de privata fastighetsägarna att vilja T-märka sina lägenheter.

Klart våren 2013
Fastighetskontoret har satt siste mars 2013 som deadline. Då ska alla enkelt avhjälpta hinder vara både inventerade och åtgärdade.

– Men sedan kommer nästa fas; det som i lagstiftningen definieras som otillgängligt. Och där kan det bli stora kostnader för att bygga om, säger Birgitta Branegård.