Nästa steg är ansökan om bygglov. Askimsviken, Kärralundsvallen och området väster om Lemmingsvallen. Det är platserna som fastighetsnämnden hittills anser vara lämpliga för att bebygga med temporära bostäder Därmed går platserna vidare till Framtiden AB som startar arbetet med utformningen av platserna för att i nästa skede ansöka om tillfälliga bygglov.

När bygglovsprocessen så småningom inleds ges mer konkreta svar på exakt hur stora byggnaderna ska bli. Utformningen av platserna beror bland annat på de geotekniska undersökningar som väntar,

När alla utredningar och ritningar är gjorda och bygglovsprocessen avslutad hamnar ärendet på byggnadsnämndens bord, för godkännande eller avslag. Under bygglovsprocessen kan allmänheten, främst så kallade berörda sakägare, lämna in synpunkter och efter ett eventuellt beslut om bygglov finns möjligheten att överklaga.

För platserna Fridkullagatan och Lilla Glasmästaregatan väntar fastighetskontoret med att lämna förslag till nämnden om det ska bebyggas eller inte, bearbetning av inkomna synpunkter pågår.

För Björkekärrsplan behövs det fler utredningar innan ett förslag kan lämnas till fastighetsnämnden och när det gäller Ånäsfältet tog fastighetsnämnden igår beslut om att avvakta med den platsen. Letandet efter ytterligare platser pågår parallellt.

Inriktningen för det fortsatta arbetet med temporära bostäder är att det ska byggas bostäder i mindre skala, det vill säga det ska helst inte bo så stort antal människor på samma plats. Barnfamiljer och studenter är två målgrupper som staden ska försöka jobba med att få in som boenden i dessa bostäder, då möjligheterna till integration anses öka ju större blandning av olika grupper det finns i ett område.