Försämrad konjunkturutveckling, minskade skatteintäkter och högre kostnader för socialbidrag gör att resultatet för Göteborgs Stad troligen kommer hamna på ett underskott på mellan 300 och 400 miljoner kronor för 2009. Det visar stadskansliets senaste uppföljningsrapport.

– En inbromsning av kostnadsökningarna har startat, men det krävs mer åtgärder i nämnderna för att för att vi skall närma oss en ekonomisk balans. Det behövs även för att klara utmaningarna 2010, som visar på en ännu snävare ekonomi, säger Göteborgs Stads ekonomidirektör Peter Lönn.

Negativa prognoser har duggat tätt

I rapporten konstaterar stadskansliet att det ekonomiska läget är svårbedömt och att de negativa prognoserna har duggat tätt under hela våren. Både konjunkturinstitutet, regeringen och SKL ger en dyster bild.

– Detta drabbar även kommunens bolag, inte minst Göteborgs Hamn som har ett mycket bekymmersamt läge, fortsätter Peter Lönn.

Det går inte att utesluta att konjunkturen försämras ytterligare och att prognoserna för Göteborgs Stads skatteintäkter kan behöva skrivas ner ännu mer.

Fortsatt stort rekryteringsbehov

– De prognoser vi sett hittills för 2010 och 2011 har alla inneburit lägre skatteintäkter och det är risk för ytterligare försämringar, snarare än tvärtom, säger Peter Lönn.

Hittills i år har staden fått 1.600 nya medarbetare varav 670 tillsvidareanställda. Stadskansliet räknar med att rekryteringen kommer minska framöver då tjänster inte återbesätts i samma utsträckning som tidigare. Men trots det behövs mer personal inom många områden.

Sjukfrånvaron sjunker

Flera av de prioriterade målen för 2009 är dock på god väg att uppfyllas. Det är målet om bättre miljö genom ökat kollektivtrafikresande, full behovstäckning i förskolan och minskad sjukfrånvaro bland stadens anställda.

Sämre ställt är det med målet om lägre arbetslöshet och minskade socialbidragskostnader. Där räknar stadskansliet inte med någon måluppfyllelse alls. Förutsättningarna för att uppfylla målet om fler nya bostäder har också försämrats kraftigt.

De flesta av kommunens bolag redovisar inga större förändringar jämfört med uppföljningen som gjordes i februari, dock är läget för Göteborgs Hamn alltså ”mycket bekymmersamt”.