Ju högre chef desto nöjdare. Allra nöjdast är förvaltnings- och bolagscheferna med den arbetstillfredsställelse som jobbet ger och att de har stort inflytande. Men totalt sett är ledarna inom Göteborgs Stad inte riktigt lika nöjda som förra året: Nöjd-Ledar-Index, NLI, har minskat med två indexenheter.

1.395 ledare har besvarat 2008 års ledarenkät. Det är 86 procent av det totala antalet ledare inom Göteborgs stad, och fem procentenheter fler svarskuvert än förra året.

Analysmodellen består av två delar – ett Nöjd-Ledar-Index, NLI som är totalbetyg, samt betyg på sexton olika kvalitetsfaktorer. Ju högre värde desto bättre betyg och ett index under 40 betraktas som icke godkända.

”Viktigt att ha perioder av återhämtning”

För Göteborgs del hamnade helhetsbetyget från ledarna på 65 – en minskning med två indexenheter som inte är statistiskt säkerställd. Arbetstillfredsställelsen och trygghet/trivsel fick högst betyg med index på 85 respektive 80. Minst nöjda var ledarna med ersättningen och arbetsbelastningen.

– Att förändra arbetstakten är ett område som bör prioriteras. Generellt sett är det viktigt att ha perioder av återhämtning mellan arbetstopparna. Hög arbetsbelastning i sig är inte farligt under förutsättning att man har möjlighet till återhämtning, säger Elin Mannebo, planeringsledare på personalstrategiska enheten.

Hon framhåller också att en god arbetssituation för cheferna har en positiv inverkan på hela arbetsplatsen.

Högre chefer mer nöjda

– Minskar stressen för cheferna blir medarbetarna också mindre stressade. Ledarna inom stadsdelsförvaltningarna är minst nöjda. De har ett betygsindex på 63 vilket är en minskning med tre indexenheter jämfört med 2007.

De ger också faktorn befogenheter/resurser betydligt sämre betyg än sina ledarkollegor på fackförvaltningarna och bolagen. Precis som tidigare sätter ledare högre betyg på sin arbetssituation ju högre befattning man har.

– Det är väldigt tydligt. Förvaltnings- och bolagscheferna har ett index på 85, avdelningscheferna på 70 och enhetscheferna hamnar på 62, säger Elin Mannebo.

Sänkt betyg för förtroende bland yngre ledare

De yngre ledarna utmärker sig genom att deras förtroende för sina chefer och förvaltnings- eller bolagsledningar har minskat. Förra året fick faktorn förtroende högsta betyg – i år får förtroende lägst betyg av de yngsta ledarna.

Enligt enkätresultatet är ledare som varit chefer i mer än 20 år och har 100 eller fler underställda mest nöjda. Det gäller också den lilla grupp som arbetar mer än 60 timmar per vecka.