Staten har kompenserat en del. Den pågående pandemin påverkar många delar och verksamheter kraftigt i Göteborgs Stad. Det visar stadens senaste delårsrapport. När det gäller ekonomin är bedömningen att den sköts väl och att staden klarar av samhällsekonomins nedgång i ett kort perspektiv.

Göteborgs Stad senaste delårsrapport berättar om läget 2020 till och med augusti. Rapporten visar att den pågående pandemin påverkar många delar och verksamheter i staden.

De senaste årens trend med sjunkande sjukfrånvaro bryts till exempel i år. Dessutom bedömer stadsledningskontoret att det i år blir svårt att uppnå många målvärden i Göteborgs Stads övergripande mål ”Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför.”

Till exempel bedömer stadsledningskontoret att effekterna av covid-19 inom äldreomsorgen till stor del gör att målvärdena här inte uppnås

Besöksnäringen har tappat

Även målvärdet ”Göteborg är en levande kultur-, idrotts- och evenemangsstad för både boende och besökare” kommer inte att nås på grund av covid-19. Besöksnäringen i Göteborgsregionen beräknas ha tappat cirka 70 procent i turismomsättning under mars till augusti. Större evenemang, mässor och cuper har ställts in.

Yttre faktorer påverkar stadens ekonomiska utveckling mer än tidigare. Men resultatet fram till augusti månads slut är ändå 1,7 miljarder kronor bättre än budget – cirka 800 miljoner högre än motsvarande period förra året. Detta trots att de kommunala bolagens resultat har minskat mycket.

– Nämndernas kostnader har gått ner och staten har mer än väl kompenserat för skattebortfall till följd av covid-19. Det gör att staden klarar att möta den ekonomiska nedgången i samhällsekonomin i det kortare perspektivet. Bedömningen när det gäller skatteintäkter för resten av året är nu också mycket mer positiv än tidigare i år, säger Magnus Andersson tf ekonomidirektör Göteborgs Stad.

Kommunen har långsiktiga utmaningar

I det längre perspektivet finns det dock ekonomiska utmaningar för att finansiera kommunens grunduppdrag, påpekar Magnus Andersson. En är det faktum att vi får fler äldre och unga, samtidigt som den arbetsföra befolkningen i Göteborg inte ökar i samma grad.

– Då ökar behoven av kommunal verksamhet medan skattebasen inte gör det så mycket som det skulle behövas. Det innebär att finansieringen framåt inte räcker till för den kostnadsnivå som finns i dag, säger han.