Stadens kostnader för försörjningsstöd minskar mer än väntat och målet att bygga 8.000 nya bostäder ser i det närmaste ut att bli uppfyllt. Det är några av de positiva utvecklingstendenser som stadskansliet lyfter fram i årets fjärde uppföljningsrapport.

I rapporten görs en genomgång av elva av kommunens så kallade prioriterade mål. På de allra flesta områden märks en positiv utveckling. Inte minst att sjukfrånvaron minskar. I förra årets uppföljningsrapport för januari till augusti hade den ökat med 0,2 procentenheter. Något som nu har vänt.

I linje med övriga landet

– Liksom andra kommuner och landsting i Sverige har Göteborg en fortsatt god ekonomi. Samhällsekonomin ger ett ytterst gynnsamt läge för kommunala verksamheter just nu, säger Eva Hannerz, budgetchef på stadskansliet.

För Göteborgs del betyder det att den ekonomiska prognosen får skrivas upp ännu en gång.

– I våras kom vi fram till ett förväntat överskott i årets resultat på 500 miljoner, nu säger vi i stället 800 miljoner kronor. Det är i linje med hur det ser ut i landet, säger Eva Hannerz.

Några exempel ur rapporten:

– Stadskansliet bedömer att nettokostnadsökningen för funktionshinderområdet har stabiliserats på en något lägre nivå än tidigare år. Den prognostiserade nettokostnadsökningen för 2006 uppgår till 7,7 procent.

EM blev mycket lyckat

– Vuxenutbildningsnämnden har mött den ökade tillströmningen av sfi-studerande under våren med utökade utbildningsinsatser och samtliga sökande har därmed kunnat erbjudas plats inom lagstadgad tid.

– Genomförandet av EM i friidrott bedöms som mycket lyckat.

– Takten i genomförandet av Kolla-projektet följer inte plan utan bör öka.