För alla som jobbar med social hållbarhet. Som ett Facebook och Linkedin för alla som jobbar med socialt hållbar utveckling i Göteborg. Så kan man beskriva plattformen socialhallbarhet.se, även om jämförelsen haltar. För där Facebook fylls av inlägg med individens intressen i centrum, handlar socialhallbarhet.se om välfärdens fördelning, om delaktighet, inflytande och om allas tillgång till staden.

– Man tar ju alltid hänsyn till ekonomi och ekologi när kommunen planerar nya satsningar, och vårt uppdrag är att de sociala frågorna får lika stort inflytande, säger Helena Nymark på Social resursförvaltnings verksamhet S2020.

”S” står för ”Socialt hållbar utveckling” och ”2020” för det år då ambitionerna ska vara genomförda. Och det handlar om att skapa ”en stad för alla”.

– Tidigare har vi i Göteborg till exempel betraktat vissa delar av staden som segregerade, och förlagt ansvar och satsningar dit, men sedan S2020 startade 2008 är inriktningen att vi måste betrakta hela staden som segregerad, och förändra vårt arbetssätt för att bryta den utvecklingen, säger Helena Nymark.

Bank fylld med kunskap och erfarenhet
Förändringen ska ske genom ett mycket närmare samarbete mellan alla förvaltningar och instanser som på olika sätt arbetar med sociala frågor i staden. Och det är många.

– Vårt uppdrag är att bygga ett nätverk mellan alla dessa aktörer, både fysiskt genom att se till att de träffas och lär av varandra, men också genom att skapa en community på nätet där de lätt kan komma i kontakt med varandra och dela med sig av sina kunskaper i en erfarenhetsbank, säger Helena Nymark.

På socialhallbarhet.se kan medlemmarna registrera sig och ange sin bakgrund och kompetens, precis som på Facebook och Linkedin, och sedan gå med i eller starta egna grupper och diskussioner som på något sätt har med det vida begreppet socialt hållbar utveckling att göra.

Checklistor till stöd för dialog
– Men förutom att vara ett professionellt nätverk ska socialhallbarhet.se alltså också vara ett verktyg för att samla in och systematisera all kunskap och forskning som kan vara relevant för samhällsbyggare. Där har vi delat upp innehållet i tre kategorier: Stadsutveckling, Social utveckling och Medinflytande.

Under kategorin Medinflytande kan till exempel ungdomar, polis, socialarbetare och politiker hitta eller bidra med tips på hur man kan arbeta förebyggande och förtroendeskapande, eller ta hjälp av checklistor och dialogstöd.

– Vi vill gärna nå så många olika aktörer som möjligt och bygga broar mellan universitet, näringsliv, stadsdelar och föreningar. Det är viktigt att alla får synliggöra sina verksamheter och arbetssätt så att andra inte måste uppfinna hjulet, utan kan lära av andra. Det är ett första steg till att binda samman staden, säger Helena Nymark.