Bevakar lagstiftningen. I Bryssel finns en liten del av Göteborg. På Gothenburg European office bevakas och drivs frågor inom EU för Göteborg Stads räkning. En av de viktigaste punkterna just nu är klimatet. ”Lagar som klubbas igenom här påverkar göteborgarna och det är vårt jobb att föra deras talan”, säger filialchef Catrine Norrgård via telefon från Bryssel.

I EU:s högkvarter finns inte bara de enskilda länderna representerade, utan även europeiska städer. Göteborg är en av dem. Gothenburg European office, GEO, har i uppdrag av kommunfullmäktige att bedriva omvärlds- och intressebevakning utifrån Göteborgs Stads perspektiv.

– Vi är Göteborgs röst och öron i Bryssel. Vi lyssnar in vad som är på gång och driver frågor som påverkar och är viktiga för stadens invånare, säger Catrine Norrgård.

Det handlar framför allt om lagstiftning och finansieringsmöjligheter. Brysselkontoret har till exempel en löpande dialog med EU-kommissionen som utvärderar lagar och deras relevans. Behöver en del i en lag förändras för att bättre passa Göteborgs perspektiv tar GEO upp frågan med kommissionen eller den parlamentariker det berör.

– I en energilagstiftning hade man till exempel glömt att ta med fjärrvärme. Det är en vanlig energikälla i Norden men inte i de andra europeiska länderna. Då fick vi jobba proaktivt för att få med fjärrvärme i lagstiftningen, så att den nya lagen inte skulle bli ett hinder för förvaltningen i Göteborg.

Profilerar Göteborg i EU
Gothenburg European office samverkar och skapar förutsättningar för nya EU-projekt tillsammans med olika aktörer i Göteborg, som till exempel Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park och Sahlgrenska Science Park.

En annan viktig roll för GEO är att informera om och profilera Göteborg i skilda sammanhang.

– För att öka stadens chanser att ta del av EU-finansieringen är det viktigt att Göteborgs intressen visas upp i Bryssel.

Brysselkontoret är en del av Göteborg Stadshus AB och kommunstyrelsen pekar ut de områden som GEO ska fokusera på. I nuläget är miljö, klimat och energi ett av dem, infrastruktur och transport ett annat och sociala frågor i bred bemärkelse ett tredje.

– Inom infrastruktur arbetar vi till exempel med fördjupningen av farleden i Göteborgs Hamn och laddstationer för elfordon – två projekt som vi vill få finansierade med EU-medel.

Gröna förslag analyseras
Just nu händer det mycket i EU:s högkvarter. Sedan den 1 december är en ny kommission på plats, med en ny ordförande med en egen politisk agenda som kommer att prägla den kommande mandatperioden. Catrine Norrgård tror att den gröna omställningen kommer ta en stor plats.

– Nyligen presenterades The green deal, den gröna given, och vi håller som bäst på att analysera den och titta på det som är relevant för Göteborgs nollvision av koldioxidutsläpp. Men också det som rör cirkulärekonomi och minskningen av mängden avfall – vilket i slutändan påverkar Göteborgs avfallshantering, säger hon.