Lokalsekreteriatet, Älvstranden utveckling AB och Medichus är de arbetsplatser inom Göteborgs Stad som har nöjdast medarbetare. Mest kritik mot sin arbetsplats har de anställda på park- och naturförvaltningen och på Överförmyndarmyndigheten. Av de 13 kvalitetsfaktorer som mätts i årets medarbetarenkät redovisas förbättringar på elva. För hela staden har NMI, Nöjd medarbetarindex, höjts från 55 till 57.

Generellt är det fortfarande lönenivån som är väcker störst missnöje bland stadens medarbetare.

75 procent svarade

– Det finns lönepolitiska mål för Göteborgs Stad, mål som bland annat omfattar lönesatsningar på prioriterade grupper. Men visst återstår det en del att göra – till exempel i genomförandet av lönesamtal, säger planeringsledare Elisabeth Persson på stadskansliet som är en av dem som håller i medarbetarenkäten.

57 procent av enkätdeltagarna uppger att de haft en lönediskussion med sin chef och 52 procent säger att närmaste chefen förklarat varför man har den lön man har.

Göteborg Stads stora medarbetarenkät genomfördes i år för åttonde gången. 22.148 personer, motsvarande 75 procent av medarbetarna i förvaltningar och bolag, har svarat på frågorna. Frågorna har besvarats anonymt.

– Det är roligt att det är så hög svarsprocent – jag hoppas att det beror på att man upplevt att tidigare enkäter lett till förbättringar. Fem procent fler än förra året uppger ju också att de tycker att man försökt åstadkomma förbättringar på arbetsplatsen, säger Elisabeth Persson.

Lönen väcker störst missnöje

Enkäten ställer frågor kring 13 olika kvalitetsfaktorer, till exempel delaktighet och påverkan, jämställdhet och mångfald, information, ersättning och ledarskap.

Totalt är medarbetarna i Göteborgs stad något nöjdare med sina arbetsplatser i år jämfört med förra året. Nöjd medarbetarindex (NMI) ger 57 i resultat att jämföra med 55 de två föregående åren. En statistiskt säkerställd förbättring.

11 av de totalt 13 undersökta faktorerna har i år något högre värden än förra året. Försämringar noteras bara på Erkänsla och Mål/Uppföljning som redan tidigare låg på en relativt hög nivå.

Istället är det fortfarande lönen som väcker störst missnöje bland de anställda. Även om en liten förbättring kan skönjas är lönen den enda enskilda faktor som är långt under den nivå som anses vara godkänd – det vill säga betygsindex 40. NMI för Ersättning är 30.

Bland stadsdelsförvaltningarna är de anställda i Tynnered, Styrsö och Kärra-Rödbo mest tillfreds med sin arbetssituation. Tynnered, Bergsjön, Frölunda och Backa redovisar statistiskt säkerställda höjningar jämfört med 2006. Minst nöjda är de anställda i Kortedala, Örgryte, Högsbo och Lundby.

Tolv procent säger sig ha utsatts för våld

Generellt kan ändå noteras en långsam positiv utveckling för de flesta stadsdelarna och tidigare skillnader jämnas sakta ut.

Bland de olika verksamheterna redovisar den gemensamma verksamheten vid Individ och Familejomsorg högst NMI tillsammans med Funktionshinder och Förskola. Minst nöjda är de anställda inom Hemsjukvården och Hemtjänsten.

Generellt uppger 95 procent att de haft regelbundna arbetsplatsträffar och 79 procent tycker att de kan påverka sin arbetsplats via träffarna.

Tolv procent av medarbetarna säger att de varit utsatta för våld under sin tjänsteutövning och 13 procent uppger att de blivit hotade på arbetsplatsen.

Läs också:
De kommunala cheferna mer nöjda än i fjol visar ny enkät [2007-11-27]