Men engagemanget är stort. När Göteborgs Stad efter två år åter skickat ut en medarbetarenkät visar medarbetarna att de inte är lika nöjda som tidigare. Men för första gången har man också mätt engagemanget - och det visar sig vara stort.

Årets medarbetarenkät har en ny utformning och presenterar även ett nytt index – Hållbart medarbetarengagemang (HME).

Indexet har fördelen att det kan användas i jämförelser över hela landet. Även Malmö och Stockholm arbetar med HME vilket gör att Göteborg kan jämföra sig med andra storstäder i fortsättningen. HME är grundat på nio frågor i enkäten.

Chefer mer nöjda än medarbetarna
Indexet för hur nöjda medarbetarna är (NMI) har sjunkit sedan förra enkäten från 2009. NMI har gått från 57 till 53 och för cheferna (NLI) från 66 till 58. Cheferna i staden är alltså överlag mer nöjda än sina medarbetare, även om de alltså inte är det i lika hög grad som i den förra enkäten.

Lisskulla Lindström, personaldirektör i Göteborgs Stad är inte förvånad över siffrorna. Omorganisation som genomförts i stadsdelarna och i vissa andra förvaltningar slår givetvis igenom i enkäten också, det är inte konstigt, menar hon.

Samtidigt är Lisskulla Lindström glad över att engagemanget visar sig vara så stort:

– Det är något man märker ofta och känner av ute i verksamheterna när man är där och nu bekräftar enkäten detta. Och det trots de många utmaningar som medarbetare och chefer mött sista året.

Underlag för förbättringsarbete
Cirka 32 000 medarbetare i förvaltningar och bolag fick enkäten tidigare i höst. Svarsfrekvensen är 62 procent i bolagen och 71 procent i förvaltningar. Även det är en liten minskning jämfört med 2009.

I årets enkät finns också ett par andra nyheter mot tidigare år. Göteborgs Stad har själva arbetat fram ett förändrat och nerkortat frågeformulär där chefer och medarbetare huvudsakligen får samma frågor. Skalan för de flesta frågorna är femgradig istället för som tidigare tiogradig. De verksamheter som önskat har kunnat ställa egna extrafrågor.

Tanken med undersökningen är att få kunskap om hur medarbetarna värderar olika delar av sina arbetsförhållanden och samtidigt få ett underlag till ett förbättringsarbete.

Göteborgs Stad har också tagit fram en guide som stöd för alla chefer som ska arbeta vidare med resultatet i sina arbetsgrupper.