Enkätrapport klar. Årets medarbetarenkät visar inte på några större förändringar jämfört med 2014. Medarbetarna är lite mer stolta över sina jobb och är ungefär lika nöjda som tidigare. De går också till jobbet ibland fast de borde sjukanmält sig.

Medarbetarenkäten 2015 – rapporter

Karin Åhström, personaldirektör i Göteborgs Stad är inte förvånad över resultatet. Det tar tid att utveckla och förbättra förutsättningarna på arbetsplatsen och i organisationen hos en så stor organisation som Göteborgs Stad.

Ny guide för chefer
Enkäten är i år något omarbetad och det har även tagits fram en ny guide för chefer för hur de ska arbeta med resultaten tillsammans med sina medarbetare. Även ett presentationsmaterial om enkäten som är tänkt att användas på arbetsplatserna är framtagen.

Att arbeta med enkäten är viktigt, menar Karin Åhström:

– Att skapa förutsättningar för utveckling på arbetsplatsen är chefens ansvar, men det bygger på att det sker tillsammans med medarbetarna. Därför är det viktigt att alla får möjlighet och tar chansen att aktivt delta för att öka engagemang och delaktighet i arbetet, säger hon.

Underlag för att utveckla arbetsplatsen
Medarbetarenkäten är till för att få kunskap om hur medarbetarna upplever sina jobb, om deras relationer med chefer, kollegor om arbetsmiljön.

– Avsikten med enkäten är att den ska ge oss kunskap och underlag för att utveckla arbetsplatsen och vår organisation. Vi som arbetsgivare ska få kunskap om hur medarbetaren upplever sitt uppdrag, sin arbetsplats och uppfattar Göteborgs Stad som arbetsgivare, säger Karin Åhström.

Med resultatet som underlag ska chefer och medarbetare tillsammans arbeta för att utveckla och förbättra organisationen, arbetsmiljön men också ledar- och medarbetarskapet. Detta för att ge göteborgarna en verksamhet av hög kvalitet.

Undersökningen gjordes under november, december 2015. Svarsfrekvensen bland medarbetare var 67 procent, vilket är något lägre än förra året.

Index visar engagemang och nöjdhet
För två av de viktigaste indexen som speglar nöjdhet, Nöjd medarbetarindex (NMI), och engagemang, Hållbart medarbetarengagemang (HME), är resultaten i stort sett likadana som vid senaste undersökningen 2014. HME är en sammanvägning av nio olika frågor. Bland annat om hur insatt medarbetaren är i olika frågor på jobbet, om arbetet känns meningsfullt, om man kan utvecklas i jobbet, om chefen visar uppskattning och liknande.

En siffra som kan tyckas sticka ut, men som inte är ny, är de 22 procent av medarbetarna och 15 procent av cheferna som svarat att de utsatts för kränkande särbehandling eller mobbning i arbetet under det senaste året. Något fler än 2014, men jämförbarheten är inte fullständig då frågorna ställts på olika sätt.

I enkäten uppger 16 procent av medarbetarna att de anser sig ha utsatts av kränkande särbehandling av en chef eller kollega. Motsvarande siffra för cheferna är 10 procent.

Enkäten visar också att medarbetarna är mer stolta över sina jobb samt att det inte är ovanligt att arbeta trots att man med tanke på sitt tillstånd borde ha sjukanmält sig.

Göteborgs Stad har sedan år 2000 genomfört medarbetarundersökningar. Årets enkät levererades av CMA Research AB.