I en kommun med decentraliserad organisation kan servicenivån variera mellan stadsdelarna utan att det bryter mot kommunallagens likställighetsprincip - det är befolkningens sammansättning som avgör behoven. Så lyder kommunstyrelsens svar till länsrätten, med anledning av en Torslandabos överklagan av stadens budget.

Det var i början av året som en man i Torslanda överklagade Göteborgs stads budgetbeslut. Mannen menar att stadens modell för att fördela pengar till sina 21 stadsdelar är så bristfällig att den strider mot kommunallagens regel att alla invånare ska behandlas lika.

Länsrätten begärde då in ett yttrande i frågan från Göteborgs stad, ett yttrande som stadens jurister har formulerat och som kommunstyrelsen idag ställde sig bakom.

”Länsrätten bör avslå överklagandet”

”Tilldelning av bidrag till stadsdelarna (sker) efter enhetliga, objektiva och kommungemensamma grunder. Att bidragets storlek varierar mellan olika stadsdelar beror på skillnad i befolkningens sammansättning, antal samt socioekonomiska förhållanden” skriver juristerna bland annat i sitt yttrande, och avslutar:

”… kommunstyrelsen (kan) inte finna att det överklagade beslutet skulle strida mot likställighetsprincipen i kommunallagen. Något annat har inte heller visats av klaganden som har bevisbördan för sina påståenden i målet. Länsrätten bör därför avslå överklagandet.”

Den man som överklagat budgeten får nu också tillfälle att yttra sig, innan Länsrätten avger dom i frågan.