Den 18-19 juni samlas 1.500 personer från hela landet i Göteborg för att fira att en av landets stora adoptions- organisationer fyller 25 år. Intresset för att adoptera ökar stadigt i Göteborg. Men på kommunala Familjerättsbyrån konstaterar man att lagen nu skärper kraven på de blivande föräldrarna.

Sedan starten 1980 har drygt 2.700 barn från tio olika länder fått nya hem i Sverige genom göteborgsbaserade Familjeföreningen för Internationell adoption, FFIA.

Gemensamt för de många familjer som festar på Liseberg nästa lördag är att föräldrarna blivit godkända som adoptivföräldrar, en uppgift som vilar på kommunerna.

Ingen åldersgräns i lagen

I Göteborg är det Familjerättsbyrån som gör utredningarna och politikerna i stadsdelsnämnderna som fattar besluten. Från årsskiftet gäller nya regler för vilka krav som måste vara uppfyllda.

– Tidigare var kriterierna ganska luddiga och det lämnade stort utrymme för individuella bedömningar, berättar Chris Börjesson, verksamhetschef på Familjerättsbyrån.

Enligt den nya lagen ska föräldrarna vara lämpade enligt en rad specificerade kriterier: Kunskap och insikt om adoptivbarns behov, ålder, hälsa, personliga egenskaper och tillgång till socialt nätverk.

– Vart och ett av kraven ska uppfyllas av båda föräldrarna. Det innebär en viss skärpning jämfört med tidigare, då vi i någon utsträckning kunde låta en faktor kompensera för en annan, säger Chris Börjesson.

– Exempelvis kunde en sökande med en bra social situation få godkänt trots att åldern var i överkant. Framför allt har vi varit generösa mot par som redan har barn.

Någon åldersgräns finns inte i den nya lagen, trots att regeringen ville införa en sådan – på max 42 år vid ansökningstillfället och 45 år vid själva adoptionen.

– Men genom att dessa åldersgränser nämns i förarbetena till lagen kommer de ändå att bli styrande i viss mån, tror Chris Börjesson.

Ingen statistik på icke godkända

Antalet adoptionsutredningar i Göteborg har stadigt ökat de senaste åren. Förra året gjordes 128 utredningar, mot 118 året innan. Som lägst var intresset i början av 1990-talet, med ett 60-tal utredningar per år.

– Det finns en tydlig koppling till konjunkturen. Jag tror att den uppåtgående trenden fortsätter, säger Chris Börjesson.

Det är ovanligt att Familjerättsbyrån gör en utredning som resulterar i en rekommendation om avslag till politikerna:

– Om de sökande inte uppfyller villkoren brukar vi föreslå att de drar tillbaka sin ansökan.

Vanliga skäl är alltför låg ålder, dålig hälsa eller osäker ekonomi, exempelvis på grund av arbetslöshet.

– Därför blir det inte meningsfullt att föra någon statistik över hur många som inte blir godkända, påpekar Chris Börjesson.

Attitydförändring på gång

Det är också ovanligt att politikerna går emot Familjerätts- byråns rekommendation, även om det förekommer emellanåt.

Chris Börjesson tillägger att utredningen även tar fram uppgifter som betraktas som ovidkommande i Sverige, men som givarländernas myndigheter och organisationer kan fästa stor vikt vid – exempelvis de sökandes trosuppfatt- ning eller deras tidigare äktenskap och förhållanden.

– Detta är dock krav som snabbt kan förändras, något som vi har svårt att hålla koll på.

Även när det gäller samkönade par, som hittills har haft svårt att bli godkända av givarländernas myndigheter, kan förändringar vara på gång.

– Det finns tecken på en förändrad attityd i vissa länder, säger Chris Börjesson.

Sex organisationer i Sverige

Ytterligare en lagförändring från årsskiftet gäller kravet på utbildning för blivande adoptivföräldrar.

Egentligen skulle kommunerna idag kunna anvisa sådana godkända utbildningar, men Socialstyrelsen och Adoptions- myndigheten har ännu inte blivit klara med sin utredning om hur utbildningen ska utformas. I stället hänvisar Familjerättsbyrån tills vidare till de utbildningar som vissa av adoptionsorganisationerna ordnar.

Fotnot:
Tjugofemårsjubilerande FFIA är en av sex auktoriserade organisationer i Sverige som förmedlar internationella adoptioner.
Förutom familjedagen på Liseberg anordnar organisationen under jubileumsdagarna även symposier och workshops kring adoptionsfrågor, med bland andra ett 20-tal inbjudna internationella gäster.