Ersätts av tre nya nämnder. På torsdagskvällen beslutade kommunfullmäktige om att Göteborgs tio stadsdelsnämnder försvinner och ersätts av tre nya centrala nämnder. Den nya organisationen ska införas 2021.

Se sändningen från kommunfullmäktiges möte

– I och med beslutet i kommunfullmäktige startar nu en omfattande förändring av Göteborgs Stads organisation. Det kommer att innebära en stor arbetsinsats från många medarbetare och chefer i staden. Ambitionen är att verksamheten för dom vi är till för inte ska påverkas i allt för stor utsträckning under själva förändringsarbetet, säger stadsdirektör Eva Hessman.

De nya nämnderna kommer att ha ansvar för äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, stöd till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg samt övrig socialtjänst.

Stadsledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram en plan för genomförandet av omorganisationen och att göra vissa fördjupade utredningar.

– Vi ska återkomma till kommunstyrelsen i frågor kring struktur för en nämnd med ansvar för individ- och familjeomsorg, samt utveckling av lokaldemokrati, säger Mats Odhagen, på stadsledningskontoret.

Uppdrag om att stärka den lokala demokratin
Flera befintliga nämnder kommer också att ta över ansvarsområden som i dag ligger på stadsdelsnämnderna. Det handlar om kulturnämnden, grundskolenämnden, förskolenämnden och nämnden för konsument- och medborgarservice.

Dessutom har stadsledningskontoret fått i uppdrag att utreda hur Göteborgs Stad kan stärka den lokala och digitala demokratin.

– Stadsdelsnämnderna har tagit ett stort ansvar för arbetet med lokalt inflytande. Nu finns det en vilja från kommunstyrelsen att vi ska utveckla detta. Det öppnar upp för fler av stadens nämnder och kommunfullmäktige att vara en del av utvecklingen kring lokaldemokrati och inflytandefrågor. Det handlar också om att i större grad ta vara på digitaliseringens möjligheter, säger Totte Staxäng, på stadsledningskontoret.

Den nya organisationen ska införas år 2021.